Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Förorenad mark i Göteborg

Om man ska köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar, är det viktigt att man tar reda på om mark och byggnader är förorenade.

Var kan man förvänta sig förorenade mark i Göteborg, och varför?

– Industrihistoria
I Göteborg har det genom tiderna bedrivits många olika verksamheter som kan ha förorenat marken och de byggnader som verksamheten har bedrivits i.

– Utfyllnad med förorenade massor.
Stora delar av stadens markområden är sedan gammalt utfyllda med fyllnadsmassor av jord, rivningsavfall och muddermassor som kan innehålla föroreningar. Förorenade massor kan påträffas även utanför industriområden.

– Bakgrundsbelastning
Förhöjda bakgrundshalter är vanliga i stadsnära miljöer. Halter av bly och PAH över KM (känslig markanvändning) är inte ovanligt ens i ”jungfrulig mark” – ställ krav på massor som ska tillföras. 

Finns det asfaltbeläggning ska man vara uppmärksam på om den innehåller stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Vid gastillverkning bildas tjära som restprodukt och tjäran användes som bindemedel i asfalt fram till mitten av 1970-talet. Tjärasfalt innehåller höga halter polyaromatiska kolväten (PAH) som är miljö- och hälsoskadliga. Flera PAH:er klassas som cancerframkallande. Förekommer ibland som ett ”undre lager”.

Vem har ansvaret?
I första hand är den som har orsakat föroreningen ansvarig för undersökning och sanering. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamheter eller fastighetsägare. Om det inte finns någon ansvarig verksamhet kvar som kan bekosta undersökning och sanering, är det fastighetsägaren eller den som utför arbete inom det förorenade området som är ansvarig.

Naturvårdsverket generella riktvärden
Känslig Markanvändning (KM) – brukar tillämpas inom mark för bostadsområden, skolor etc. Medger grönsaksodling, egen brunn på tomten etc

Mindre Känslig Markanvändning (MKM) – brukar tillämpas inom mark för kontor, trafikområden, industrier etc. 

Bra hantering i planskedet – färre överraskningar i byggskedet

Tidigare markanvändning, verksamhetshistorik och risken för förorenade fyllnadsmassor på platsen ligger till grund för en bedömning av miljörisker och undersökningsbehov.

Miljöinventering ska genomföras då någon form av arbeten i mark ska genomföras. 

Om det finns föroreningar behöver man även titta på ansvar, markmiljöundersökning, ”sanering”- KM, MKN Hur kan man i tidigt planeringsskede.

Om man får kännedom av miljöfarligt område i senare skeden kan detta leda till:

  • Att arbetet måste avbrytas i väntan på myndighetens utredning – kan innebära stop i entreprenaden
  • Arbetsmiljörisker
  • Snabba utredningar = höga kostnader
  • Kostnadsdrivande för projektet för att hantera föroreningar, åtgärd, förseningar av
  • Plan för vattenhantering (länshållning)
  • Tidigt fokus på ev arbetsmiljöfrågor
  • Anmälningsplikt- miljökontroll

Var hittar man information om förorenad mark?

Kontakta miljöförvaltningen för information om förorenad mark.
Ta reda på om det finns tidigare undersökningar inom eller i nära anslutning till arbetsområdet.

För ytterligare information se 12AF3 Förorenade massor och tjärasfalt 

Marktekniska undersökningar – undersökningar om förorenad mark och vad använder man resultaten till?

Den översiktliga miljötekniska undersökningen/miljöinventeringen syftar till att undersöka om föroreningar finns inom området. 

Miljöinventeringen/översiktliga markundersökningens samt riskbedömningens resultat får avgöra om det redan i detta skede ska göras en fördjupad/detaljerade undersökningar för att  avgränsa föroreningsutbredningen, karakterisera undersökningsområdet och kartlägga spridnings- och exponeringsvägar.

Ofta krävs relativt många provtagningspunkter för att komma framtill säkra slutsatser. Dock behöver man ofta endast analysera proverna med avseende på ett fåtal kemiska parametrar eftersom föroreningstyperna är kända sedan tidigare. Undersökningar och provtagningar kan vara kostnadsbesparande om de samordnas med t ex geotekniska undersökningar.

Resultat av känd förorening redan i planeringsskedet kan:

  • Ge underlag till fördjupande undersökningar (riskbedömning PSRV, åtgärdsutredning till möjlighet till återanvändning tar tid)
  • Ge möjlighet till planering av arbeten
  • Arbetas in i förfrågningsunderlagen
  • Ge underlag för att kostnader av förorenad mark tas med i kalkylen
  • Ge möjlighet att planera masshantering (deponi, återfyllning)
  • Ge underlag för underrättelse till myndighet -Viktig!