Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Sådd bör ske snarast möjligt på grund av risker för erosion och för att fröogräs ej ska hinna etablera sig. Det kan vara ekonomiskt motiverat att utföra en tillfällig direktsådd för att undvika dessa problem. Gräsarmeringsnät eller annat som förhindrar erosion kan i speciella fall vara att föredra.

Slutlig sådd bör sedan ske så snart som möjligt även om inte hela projektets gräsytor är klara eller årstiden för sådd inte är perfekt. Komplettering av grässådden är ofta billigare än att åtgärda erosionsskador.

Samkross (0-20) i slänter tillsammans med direktsådd är många gånger lämpligt. Slänter kan då färdigjusteras även under vinterhalvåret.

Beträffande vertikalradier gäller följande i meter: