Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För att uppnå en god statsmiljö i byggskedet är det viktigt att skapa bra förutsättningar för trafikanter att ta sig fram. De olika trafikslagen har olika behov och krav. Hänsyn behöver tas till respektive trafikslags framkomlighet under byggtiden med fokus på gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och näringslivets transporter. Det ska vara enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination under byggtiden.

APG kapitel 5 innehåller följande underrubriker:
5.1.     Trafiknätets klassning och särskilt avgränsade områden
5.1.1       Tidsbegränsningar 
5.2.     Gångtrafik
5.2.1       Klassning av vägnät för gående och prioriterade stråk
5.2.2       Att leda om gångtrafikanter
5.2.3       Bredder och höjder för gångtrafik
5.2.4       Tillgänglighet och avjämning av ytor på gångbana
5.2.5       Korsningspunkter, passager och andra konfliktpunkter för gående
5.2.6       Utmärkning, trafikanordningar och skydd på gångbanor
5.2.7       Sikt på gångbana
5.2.8       Belysning på gångbana
5.2.9       Drift och underhåll av gångbana
5.3.     Cykeltrafik
5.3.1       Klassning av cykelvägnät och prioriterade stråk
5.3.2       Att leda om cykeltrafik
5.3.3       Bredder, höjder och framkomlighet för cykeltrafik
5.3.4       Avjämning av ytor på cykelväg
5.3.5       Korsningspunkter, passager och andra konfliktpunkter för cyklister
5.3.6       Utmärkning, trafikanordningar och skydd på cykelväg
5.3.7       Sikt för cyklister
5.3.8       Belysning på cykelväg
5.3.9       Drift och underhåll på cykelväg
5.3.10     Cykelparkering
5.4.     Kollektivtrafik
5.4.1       Klassning av vägnät för kollektivtrafik
5.4.2       Att leda om kollektivtrafik
5.4.3       Körbanebredder, höjder och framkomlighet för kollektivtrafik
5.4.4       Korsningspunkter, passager och andra konfliktpunkter för kollektivtrafik
5.4.5       Drift och underhåll
5.5.     Vägnätet (övriga trafikslag)
5.5.1       Klassning av vägnätet
5.5.2       Att leda om övriga trafikslag
5.5.3       Körbanebredder, höjder och framkomlighet för övriga trafikslag
5.5.4       Korsningspunkter, passager och andra konfliktpunkter
5.5.5       Utmärkning, trafikanordningar och skydd på körbana
5.5.6       Sikt och belysning på tillfällig körbana
5.5.7       Drift och underhåll av tillfällig körbana
5.5.8       Lastning och lossning

Se fullständiga krav och rådstext i dokumenten ”Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata” och ”Stadsmiljöförvaltningens råd för Arbete på gata”.