Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Växtbädden ska vara dränerad eller så genomsläpplig att vattnet inte blir stående och förhindrar trädets rotutveckling. Växtbädden ska vara väl tilltagen, bottenytan så stor att rötterna kan fördelas ut och ligga rakt och fritt. Lös jord skakas ner och packas kring trädets rötter.

Jorden vattnas grundligt kring rötterna så att inga luftfickor bildas efter planteringen.

Arbetsbeskrivning skelettjord

Arbetet ska beskrivas, i tillämpliga delar, under kod och rubrikDCL.132 enligt 12CB1 TK’s ändringar och tillägg till AMA Anläggning.

Schaktbotten och -sidor besiktigas av park-och naturförvaltningen före utläggning av mineraljord, skelett. Förkontakt se kompetens ”Träd” eller ”Kontaktlista Parkförvaltare” till höger på sidan.

Skelettjorden ska godkännas av park- ochnaturförvaltningen-parkenheten, antingen hos leverantören eller på plats vidförsta lassets ankomst. För kontakt se kompetens ”Träd” eller ”Kontaktlista Parkförvaltare” till höger på sidan.

Skelettjorden ska levereras färdigblandadtill arbetsplatsen skelettjorden får ej separera sig vid leverans och får därför ej tippas frånflak eller skopa. Skelettjord ska läggas ut försiktigt med skopa.

Mineraljord, skelett fylls i växtbädden ilagertjocklekar på 200-250 mm. Varje lager packas väl med tung skopa ellerpaddas med tung padda, 500 kg. Detta innebär att mineraljorden läggs ut i tvålager.

Cylindern ställs på packad mineraljord,(skelett, a) och växtjord, (skelett, b) fylls omkring röret i lagertjocklekarpå 200-250 mm och varje lager packas väl med tung skopa eller paddas med tungpadda, 500 kg. Viktigt är att se till att växtbädden trycks ut mot omgivandeöverbyggnad. Varje lager i växtjordsskelettet gödslas i samråd med ansvarigprojektledare från park- och naturförvaltningen, för kontakt se kompetens ”Träd” eller ”Kontaktlista Parkförvaltare” till höger på sidan.

Växtjord anbringas i röret utan packning.Därefter tas stålröret upp och plantering utförs.

Kokosklädd dränering anläggs i egetledningsdike. Ledning kopplas på närmaste dagvattenbrunn alternativt nyttdagvattenmagasin.

Cylinderns storlek, 1200 alternativt 1000, är avhängig trödets planteringsstorlek samt öppningen i hårdgjord yta/corténstålets/kantstödets diameter. Måttet 1000 används endast i undantagsfall. 

 

Uppbindning

Uppbindningar ska generellt sett göras lågt, och tas bort så fort trädet etablerat sig på växtplatsen (normalt ca 2 år). Bindslen ska vara av naturmaterial. Uppbindningen ska vara fast och inte skava på trädets stam vid blåst.

Se även 12TA1.9 Hantering av grova träd.

 

Kantstöd kring träd

Mot köryta ska i första hand granitkantsten användas, då i första hand rv4 alt. Gf1. Observera att kantsten bör beställas med sågad undersida samt krysshamrade sidor för att kunna monteras korrekt. Mot övriga ytor används i första hand kantstöd av cortenstål enligt standardritning J:3A. Samråd ska ske med park- och naturförvaltningen. För kontakt se kompetens ”Träd” eller ”Kontaktlista Parkförvaltare” till höger på sidan.

 

Dränering

Kokosklädd dränering anläggs i ett eget ledningsdike. Ledning kopplas på närmaste dagvattenbrunn alternativt nytt dagvattenmagasin. Se standardritning J:3A. 

Ritningar
Kontakter