Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Växtbädden ska vara dränerad eller så genomsläpplig att vattnet inte blir stående och förhindrar trädets rotutveckling. Växtbädden ska vara väl tilltagen, bottenytan så stor att rötterna kan fördelas ut och ligga rakt och fritt. Lös jord skakas ner och packas kring trädets rötter.

Jorden vattnas grundligt kring rötterna så att inga luftfickor bildas efter planteringen.

Arbetsbeskrivning skelettjord

Arbetet ska beskrivas, i tillämpliga delar, under kod och rubrik DCL.132 enligt 12CB1 Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA Anläggning

Schaktbotten och -sidor besiktigas av stadsmiljöförvaltningen före utläggning av mineraljord, skelett. För kontakt se TH kap 1C, kompetens ”Träd”.

Skelettjorden ska godkännas av stadsmiljöförvaltningen, antingen hos leverantören eller på plats vid första lassets ankomst. För kontakt se TH kap 1C, kompetens ”Träd”.

Skelettjorden ska levereras färdigblandad till arbetsplatsen. Skelettjorden får ej separera sig vid leverans och får därför ej tippas från flak eller skopa. Skelettjord ska läggas ut försiktigt med skopa.

Mineraljord, skelett fylls i växtbädden i lagertjocklekar på 200-250 mm. Varje lager packas väl med tung skopa eller paddas med tung padda, 500 kg. Detta innebär att mineraljorden läggs ut i två lager.

Cylindern ställs på packad mineraljord, (skelett, a) och växtjord, (skelett, b) fylls omkring röret i lagertjocklekar på 200-250 mm och varje lager packas väl med tung skopa eller paddas med tung padda, 500 kg. Viktigt är att se till att växtbädden trycks ut mot omgivande överbyggnad. Varje lager i växtjordsskelettet gödslas i samråd med ansvarig projektledare från stadsmiljöförvaltningen, för kontakt se TH kap 1C, kompetens ”Träd”.

Växtjord anbringas i röret utan packning. Därefter tas stålröret upp och plantering utförs.

Kokosklädd dränering anläggs i eget ledningsdike. Ledning kopplas på närmaste dagvattenbrunn alternativt nytt dagvattenmagasin.

Cylinderns storlek, 1200 alternativt 1000, är avhängig trädets planteringsstorlek samt öppningen i hårdgjord yta/corténstålets/kantstödets diameter. Måttet 1000 används endast i undantagsfall. 

 

Uppbindning

Uppbindningar ska generellt sett göras lågt, och tas bort så fort trädet etablerat sig på växtplatsen (normalt ca 2 år). Bindslen ska vara av naturmaterial. Uppbindningen ska vara fast och inte skava på trädets stam vid blåst.

Se även 12TA1.9 Hantering av grova träd.

 

Kantstöd kring träd

Mot köryta ska i första hand granitkantsten användas, då i första hand rv4 alt. Gf1. Observera att kantsten bör beställas med sågad undersida samt krysshamrade sidor för att kunna monteras korrekt. Mot övriga ytor används i första hand kantstöd av cortenstål. Samråd ska ske med stadsmiljöförvaltningen. För kontakt se TH kap 1C, kompetens ”Träd”.

Dränering

Kokosklädd dränering anläggs i ett eget ledningsdike. Ledning kopplas på närmaste dagvattenbrunn alternativt nytt dagvattenmagasin.