Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Allmänna specifikationer

Modellfilerna som ska levereras enligt detta kapitel används för att uppdatera stadsmiljöförvaltningens förvaltning- och driftsystem. Modellfilerna ska delas upp på respektive verksamhetsområde. Modellfilerna ska bara innehålla de lager och det innehåll som efterfrågas. Alla förändringar som gjorts inom arbetsområdet ska redovisas på respektive modellfil. Modellfilerna döps efter rubrikerna enligt avsnittet särskilda specifikationer nedan med diarienummer framför, exempelvis SMF2023-00123-belysning.dwg, SMF2023-00123-mittlinjer.dwg.

Modellfiler ska levereras enligt 12DA1 Format.

Där det finns mallfiler för modellfilerna ska dessa användas och filerna ska levereras med den specificerade lagerstrukturen i mallen, se 1BB1 Instruktion ritningsmallar (Dwt).

Ledningar

Nedan beskrivna regler avser redovisning för stadsmiljöförvaltningens ledningar. Redovisning till andra ledningsägare behandlas inte i dessa regler, se 12AE1 Ledningsägare med underkapitel för övriga ledningsägares specifikationer.

Definition borttagna: anläggningar som är fysiskt avlägsnade.

Definition slopade: fysiskt kvarvarande anläggningar som inte är i drift.

Lagerstruktur, symbol och teckenförklaringar ska följa kommunala samlingskartan (KSK), se länk till höger på sidan.

Alla modellfiler nedan där ledningar redovisas omfattas av följande:

Modellfilerna ska redovisa slutligt läge av alla nya, borttagna, slopade och ändrade ledningar för samtliga ledningsägare. Övriga anläggningar som kompletterar ledningskartverket ska också redovisas, exempelvis brunnar, apparatskåp, stolpar, ventiler och kameror.

Borttagna och slopade ledningar och kompletterande anläggningar ska redovisas i egna lager i modellfilerna. Lager ska döpas ”slopad_xxx” och ”borttagen_xxx” och markeras med kryss. Alla lager som visar stadsmiljöförvaltningens ledningar ska börja med TK_.

Där många anläggningar tas bort eller slopas ska de redovisas i en egen modellfil med namn ”slopad_modellfilsnamn”.

För specifikation avseende inmätning av ledningar, se 12AE1.1 VA-ledningar och ”M23- Bestämmelser för inmätning av Kretslopp och vattens och del av stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar” till höger på sidan. Observera att bestämmelserna innehåller regler för även andra ledningar än VA-ledningar samt andra anläggningar som stadsmiljöförvaltningen förvaltar. Se även säkerhetsordningen (SÄO).

Koordinater med x, y och z redovisas för samtliga objekt.

Lagernamn och ritningsbeteckningar enligt 12CE3 Ritningsbeteckning Kommunala samlingskartan och 12CE4 Lagerstruktur Kommunala samlingskartan.

Texter

Följande undantag från generella regler avseende texter enligt 12DA1 Format gäller för ledningar.

Texter av beskrivande karaktär för byggnationen tas bort. Text som behövs för att specificera informationen i modellfilen, som underlättar uppdateringen av stadens förvaltning- och driftsystem, ska redovisas.

Särskilda specifikationer

Arbetsområde

Modellfilen ska innehålla:

 • Ett lager där arbetsområdet redovisas som yta/polygon alternativt flera ytor/polygoner om arbetsområdet inte är sammanhängande. Finns det en etappindelning ska även dessa redovisas som ytor/polygoner i ett separat lager.
 • Endast 2D-polygoner.
 • Lagernamn enligt följande:
  • Arbetsområde
  • Arbetsområde_etapp

Belysning

Se allmänna specifikationer avsnitt ”ledningar” för redovisning av ledningar med kompletterande anläggningar.

Modellfilen ska innehålla:

 • Borttagen och slopad ledning enligt allmänna specifikationer.
 • Knutpunktsnummer (XXXX-XXX) och läge på varje armatur ska redovisas i filen, gäller även för reklamskylt, väntkur vid hållplats och övrig inkopplad utrustning.
 • Belysningscentralen och dess ID-beteckning ska redovisas
 • Kabel, om flertalet kablar är förlagda parallellt ska antalet synas.
 • Kabelskyddsrörs läge, även tomrör ska redovisas enligt ”M23 – bestämmelser för inmätning av Kretslopp och vattens och del av stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar” till höger på sidan.

Modellfilen kompletteras med följande:

 • Ifyllt rapporteringsunderlag belysning. Se mall rapporteringsunderlag till höger på sidan.
 • Inmätningsfilen (underlaget från entreprenören) för stolpar, kablar och BC.

Gatunamnsskyltar

Modellfilen ska innehålla:

 • Samtliga uppsatta gatunamnskyltar på kommunens vägar ska redovisas som punkter.
 • Endast skyltar som beskriver kommunens gator ska redovisas, ej kvartersgator eller gemensamhetsanläggningar.
 • Endast 2D-objekt.

Modellfilen kompletteras med följande:

 • Information/metadata för varje gatunamnsskylt enligt ”Gatunamnsskyltar_info”, som kan laddas ner till höger på sidan.

Geotekniska förstärkningsåtgärder

Modellfilen ska innehålla:

 • Bankpålning/pålning,
 • lättfyllnad,
 • tryckbank,
 • åtgärd för kompensation av grundvattenförändring,
 • provning (ex. borrhål och provgrop) och övrigt
 • kompletterande geoteknisk undersökning (rapport (MUR) och data), PM geoteknik.

Grundkarta

Lagernamnen ska redovisas enligt ”Lagernamn för revidering av grundkartan”.

Modellfilen ska innehålla:

 • Alla grundkartsförändringar i plan inom arbetsområdesgränsen samt dike och bergsskärning.
 • Lagernamn enligt tabell nedan

Modellfilen ska inte innehålla:

 • Ny nivåkurva, terränggräns och markhöjd.
 • Objekt som redovisar riven anläggning tas bort.
 • Information utanför arbetsområdesgränsen.

Kamera

Se allmänna specifikationer avsnitt ”ledningar” för redovisning av ledningar med kompletterande anläggningar.

Modellfilen ska innehålla:

 • Borttagen och slopad ledning enligt allmänna specifikationer.
 • Kabelns läge ska redovisas enligt ”M23 – bestämmelser för inmätning av Kretslopp och vattens och del av stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar” till höger på sidan.
 • Punktobjekt som representerar kamerans placering i x-, y-, z-led.

Modellfilen ska inte innehålla:

 • Kamera som används endast för trafikmätning (se modellfil trafikmätning)

Kantlinje

Modellfilen ska innehålla:

 • Ny eller förändrad väg-/kantstenslinje inklusive farthinder och slänt levereras i ett lager.
 • Lager enligt följande:
  • Ett lager som döps till ”Kantlinje”.

Modellfilen ska inte innehålla:

 • Markering (målad linje och symbol) som redovisas i Vägutrustning.

Konstbyggnad (och andra konstruktioner)

Modellfilen ska redovisa de anläggningar som dokumenteras i BaTMan samt alla mindre anläggningar av samma typ.

Modellfilen ska innehålla:

 • Miljöskärm (bullerskydd), linjeobjekt
 • Bergsskärning (släntkrön och släntfot), linjeobjekt
 • Mur inklusive stödmur, linjeobjekt
 • L-stöd, linjeobjekt
 • Spont, linjeobjekt
 • Barriär, linjeobjekt
 • Bro
 • Påldäck, utbredningen redovisas med ytobjekt
 • Kvarlämnad anläggning under mark, utbredningen redovisas med ytobjekt
  • Ange vilken typ av anläggning och vilket material
 • Befintlig borttagen anläggning (tidigare kvarlämnad anläggning under mark)
  • Ange vilken typ av anläggning och vilket material
 • Övrig liknande anläggningstyp, linjeobjekt

Konstbyggnad maritimt

Modellfilen ska redovisa de anläggningar som dokumenteras i BaTMan samt alla mindre anläggningar av samma typ.

 • Flytbrygga inklusive ramper
 • Kaj
 • Sluss
 • Högvattenskydd
 • Ledverk, linjeobjekt
 • Pallisad, linjeobjekt
 • Kvarlämnad anläggning under mark, utbredningen redovisas med ytobjekt
  • Ange vilken typ av anläggning och vilket material
 • Befintlig borttagen anläggning (tidigare kvarlämnad anläggning under mark)
  • Ange vilken typ av anläggning och vilket material
 • Övrig liknande anläggningstyp, linjeobjekt

Ledningar

Se allmänna specifikationer avsnitt ”ledningar” för redovisning av ledningar med kompletterande anläggningar.

Modellfilen ska innehålla:

 • Samtliga stadsmiljöförvaltningens nya/förändrade ledningar.
 • Stolpe, brunn och apparatrum m.m. inklusive inkopplingsanordning på befintligt ledningssystem, detta inkluderar även anläggning som oljeavskiljare och brunn med filter.
 • Kontaktledning och signalledning för spårväg.
 • Slopad (kvarvarande ledning som inte är i drift) eller borttagen (fysiskt avlägsnad) ledning ska redovisas i eget lager enligt allmänna specifikationer.
 • Tätskärm (ska döpas TK_) inklusive Trafikverkets tätskärm (ska döpas TRV_)
 • Dagvattenanläggning avsedd för fördröjning och/eller rening ska redovisas som polygon för anläggningens ytterkant (ska döpas TK_fordrojn_rening_). Brytpunkt på polygonen ska textsättas med korrekt kod enligt M23, se 12AE1.1 VA-ledningar ”M23 Bestämmelser för inmätning för Kretslopp och vattens och del av stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar” till höger på sidan.

Modellfilen ska inte innehålla:

 • Ledning som inte förändrats.

 

Markvärme (el och fjärrvärme)

Se allmänna specifikationer avsnitt ”ledningar” för redovisning av ledningar med kompletterande anläggningar.

Modellfilen ska innehålla:

 • Borttagen och slopad ledning enligt allmänna specifikationer.
 • Borttagen och slopad anläggning redovisas i eget lager med prefix BORTTAGEN_ alternativt SLOPAD_.
 • Slingor (från fördelningsrör och hela ytan slingan täcker). Respektive slinga ska vara identifierbar i form av exempelvis en unik färg. Varje slinga ska ha en unik identitet.
 • Matarrör/servis (från station till fördelningsrör).
 • Ventil och styrenhet
 • Elledning, exempelvis yttre förbindningsschema
 • Lager enligt följande:
  • Stadsmiljöförvaltningens markvärmeanläggning ska döpas TK_
  • Privata markvärmeanläggning ska döpas PRIVAT_

Modellfilen ska inte innehålla:

 • Anläggningar som inte förändrats.

Mittlinjer

Modellfilen ska innehålla:

 • Tre lager med mittlinje: för bilväg, cykelväg och gångbana. Till gångbana hör fristående gångbana och trottoar. För kombinerad gång- och cykelväg, där gång- och cykeltrafik skiljs åt med till exempel en målad linje, skickas två mittlinjer, en för gång- och en för cykelbana. Med mittlinje menas en linje i mitten av exempelvis cykelbanan (även kallad centrumlinje) även där cykelbanan inte har några kantlinjer, utan separeras mot exempelvis bilväg med målad linje.
 • Linjetyp: 3D-polylines.
 • I dwg-filen för Mittlinje ska z-koordinater redovisas i varje brytpunkt.
 • Lager enligt följande:
  • B_ mittlinje (för bilväg),
  • GC_ mittlinje (för cykelbana),
  • G_ mittlinje (för gångväg).

Planteringsplan

Modellfilen är avsedd att utgöra underlag för skötselplanering och uppdatering av stadsmiljöförvaltningens digitala skötselkartverk.

Modellfilen ska innehålla:

 • Buskplantering med angivande av sorter och antal.
 • Stamträd och buskträd med angivande av sorter och antal.
 • Typ av grässådd.
 • Växtens lägen måttsätts med avstånd till planteringskant respektive inbördes avstånd.
 • Text, pil och raster som redovisas i separata lager.
 • Alla ytlager innehåller ytor med slutna 2D-polygoner.
 • Endast 2D-objekt.

Spåranläggning

Modellfilen ska innehålla:

Borttagna anläggningar

 • Borttagen och slopad kabel och ledning samt tillhörande ledningsanläggning enligt allmän specifikation.
  • Kabel
  • Kontaktledning
  • VA-ledning
  • Övrig ledning
 • Borttagen och slopad anläggning redovisas i eget lager med prefix BORTTAGEN_ alternativt SLOPAD_

Nya alternativt förändrade anläggningar

 • Kabel och ledning, samt tillhörande ledningsanläggning
  • Kabel
  • Kontaktledning
  • VA-ledning
  • Övrig ledning
 • Spårdetalj
 • Hållplats
 • Tillhörande strömförsörjning
 • Signal- och informationssystem
 • Byggnad
  • vänthall
  • teknikhus
  • övrigt
 • Ytdränering med mera.

För revidering av spårritningar:

(SP*,M-311, M-321a)

Tekniska anläggningar

Modellfilen ska innehålla:

 • Borttagen och slopad ledning enligt allmänn specifikation.
 • Borttagen anläggning redovisas i eget lager med prefix BORTTAGEN_.
 • Anläggningsnummer
 • Ett lager med punktobjekt per anläggningstyp, exempelvis avfuktare, cykelpump, fläkt, elstolpe för torghandel, hiss, katodskydd, oljeavskiljare, pumpstation, rulltrappa.
 • Ett lager per övrig teknisk utrustning (se 12CF1.8 Verksamhetsområde Tekniska anläggningar) med punktobjekt per anläggningstyp, exempelvis digital skylt, filter, givare, larm, reglerutrustning och styrutrustning.
 • Avrinningsområde för pumpstation (ytobjekt)

Modellfilen ska kompletteras med följande:

 • För cykelpump, lista med anläggningsnummer samt datum för avslutning alternativt urkoppling av anläggning.
 • För oljeavskiljare och pumpstation, apparatlista (antal, positionsbeteckning, beskrivning/benämning, artikelnummer, leverantör/tillverkare).

Modellfilen ska inte innehålla:

 • Markvärmeanläggning

Trafikmätning

Se allmänna specifikationer avsnitt ”ledningar” för redovisning av ledningar med kompletterande anläggningar. Alla punktobjekt inom detta område ska redovisas med koordinater i x-, y- och z-led.

Modellfilen ska innehålla:

 • Borttagen och slopad ledning och kompletterande anläggningar.
 • Trafikmätningspuck som punktobjekt med ID-nummer.
 • Apparatskåp, mätskåp och apparatrum som punktobjekt
 • Kamera endast för trafikmätning som punktobjekt
 • Ledning
 • Brunn som punktobjekt

Trafiksignal

Se allmänna specifikationer avsnitt ”ledningar” för redovisning av ledningar med kompletterande anläggningar.

Modellfilen ska innehålla:

 • Borttagen och slopad ledning och kompletterande anläggning.
 • Borttagen anläggning redovisas i eget lager med prefix BORTTAGEN_.
 • Anläggningsnummer
 • Signalanläggning
 • Kabel
  • Signalkabel
  • Detektorkabel
  • Serviskabel
  • Samordningskabel
 • Stolpe
 • Detektor
 • Central
 • Fyllning
 • Lager enligt följande:
  • DWT-mall ”Modellfil Trafiksignal” till höger på sidan ska användas.

Utrustning

Modellfilen ska innehålla:

 • Avstängningsstolpe (pollare)
  • Modellbeteckning
 • Betonghinder (redovisas som punktobjekt)
 • Bom (redovisas som punktobjekt)
  • Modellbeteckning
 • Cykelställ (redovisas som punktobjekt)
  • Modellbeteckning
 • Cykelstöd (redovisas som punktobjekt)
  • Modellbeteckning
 • Flaggstång (redovisas som punktobjekt)
 • Grind (redovisas som punktobjekt)
 • Lekutrustning
 • Möbel (redovisas som punktobjekt)
  • Bänk
   • Modellbeteckning
 • Naturstenshinder (redovisas som punktobjekt)
 • Plank, stängsel och räcke (redovisas som linjeobjekt)
  • Modellbeteckning
 • Papperskorg (redovisas som punktobjekt)
  • Modellbeteckning (exempelvis Robin stor 1.0, Robin stor 2.0, Robin liten)
 • Parkeringsautomat (redovisas som punktobjekt)
 • Väderskydd (t.ex. cykelparkeringstak)
  • Takets utbredning redovisas som ytobjekt
 • Övriga anläggningar

Anläggningar redovisas som 2D-objekt.

Lager enligt följande:

 • Lager döps efter anläggningstypen

Modellfilen kompletteras med:

 • ”Attribut utrustning” mall till höger på sidan ska användas

Modellfilen ska inte innehålla:

 • Ytobjekt, de redovisas i modellfil för Ytskikt

Under mark

I denna modellfil redovisas anläggningar som ligger helt eller till stora delar under mark. Viktigt att utbredningen av den del av anläggningen som ligger under mark redovisas korrekt.

z-värden på anläggningarnas djup ska redovisas (topp och botten).

Modellfilen ska innehålla: 

 • KC-pelare, utbredningen redovisas med ytobjekt
 • Lättfyllnad, utbredningen redovisas med ytobjekt
 • Pålar, redovisas som punktobjekt
 • Kvarlämnad anläggning, utbredningen redovisas med ytobjekt
  • Ange vilken typ av anläggning och vilket material
 • Befintlig borttagen anläggning (tidigare kvarlämnad anläggning)
  • Ange vilken typ av anläggning och vilket material
 • Länkplatta, utbredningen redovisas med ytobjekt
 • Skyfallsanläggning (som inte redovisas som dagvattenanläggning), utbredningen redovisas med ytobjekt
  • Ange vilken typ av anläggning och vilket material

Vägutrustning

Modellfilen ska innehålla: 

 • Samtliga skyltar och stolpar, inklusive befintliga anläggningar som projektet inte har påverkat.
 • Samtliga markeringar och symboler, inklusive befintliga anläggningar som projektet inte har påverkat.
 • Anläggningar redovisas som 2D-objekt.
 • Lagernamnen enligt följande:

 • Objekttyper enligt följande:
  • Line
  • Solid
  • Hatch
  • Text
  • Polyline
  • Block reference

 

Ytskikt

Modellfilen ska innehålla:

 • Ett lager med ytor per ändamål och ytskikt: exempelvis gata, cykelbana, gc-bana, gångbana, trottoar, hållplats och yta. Lagernamnet ska överensstämma med ändamålet. Alla lager innehåller ytor med slutna 2D-polygoner som redovisar varje enskilt ytskikt.
 • Ytorna i modellfilen ska vara snappade mot varandra och inte innehålla glapp eller överlapp mellan ytorna.
 • Endast 2D-objekt.

Modellfilen ska inte innehålla

 • Anläggning som redovisas i modellfil för Utrustning.