Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Gator avvattnas genom längslutning och tvärfall, se 3K Lutningar och höjdskillnader.

Dagvattnet behöver tas om hand i någon typ av dagvattenanläggning. Det kan också vara aktuellt att fördröja och rena dagvattnet.

Ytvattnet får inte avledas till angränsande fastigheter eller områden som ligger utanför vägområdet. Hänsyn ska även tas till förväntad exploatering.

Omvänt får inte heller fastigheters ytvatten avledas via gatumark. Befintliga byggnader som av hävd har stuprörsutkastare kan inte tvingas koppla takvattnet till dagvattenservis.

Befintliga kombinerade system ska bytas till duplikatsystem om inte kretslopp och vatten önskar något annat. Stuprörsinkoppling, se standardritning 5551.

Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.