Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Kantsten delas upp i fyra olika typer; råkantsten (RV) och krysshamrad (GF, även kallad gradhuggen) kantsten, med eller utan fas. Skillnaden mellan råkantsten och krysshamrad sten är att den förstnämnda är råhuggen med enbart grövre ojämnheter borthuggna. Den krysshamrade stenen har däremot en jämnare yta. Krysshamrad kantsten används på platser där det ställs högre krav på kantstenens yta, som vid busshållplatser och i centrala stadsdelar. De fasade stenarna används vid till exempel infarter. Samtliga typer av kantsten kan levereras såväl raka som i bågform med olika radier.
 
Gällande standard SS-EN 1343. Granitkantstöd sätts i sättsand. Vid extra höga krav sätts stöden i betong, motstöd se nedan, Granitstöd i grusbädd. 

 

Val av granitkantstöd

I första hand används befintligt material på plats. Om befintligt material saknas ska kontroll göras om tänkt material finns i lager på stadsmiljöförvaltningens stengård, Ringön. Se 12BB Begagnad granit

Avstämning och bokning av sten måste göras med stadsmiljöförvaltningens stenansvarige, se kompetens ”Stengården” till höger på sidan. 

 

Produkter som används inom stadens projekt

Maxhöjd för RV6 är av stabilitetsskäl 80 mm.

Övriga typer 

Ramsten

Enligt standardritning 4555 

Hänsyn ska tas till intilliggande ytor så att vatten inte blir stående på gångytan som ansluter till ramstenen. Lutningen får aldrig överstiga gångbanans tvärfall.

Storgatsten

Ett längsskift storgatsten kan användas vid gångvägar i centrala staden för att erhålla parkkaraktär. Synlig höjd 30-40 mm. Även som kantsten mot gångbana på speciella gator kan denna typ användas.
 
Runt träd i gångytor inom vallgraven och i centrala staden används denna typ. Då sätts skiftet i betong och höjd 0 mm.

 

Kantstödsradier

Radier ska anges på höjdplanen eller motsvarande. Projektören väljer i första hand radier som finns i sortimentet. Detta är särskilt viktigt vid små radier.
   
För granit finns dessa radier:

Förstärkningsåtgärder

Granitkantstöd i betongbädd

Se figur AMA DEC.1/1 i AMA Anläggning.
Används vid korsningskurvor (radie < 12 m) mot grönyta, vid hållplatser och i övrigt där stödet befaras välta.
Vilka kantstödssträckor som ska sättas i betong ska framgå av handlingarna.   

Granitkantstöd i grusbädd

I första hand används motstöd av asfaltmassa, se figur AMA DEC.1/1 i AMA Anläggning. Vilka kantstödssträckor som ska sättas i grus ska framgå av handlingarna. 

 

Utförande 

Jämnhet

Kantstödslinjen ska bilda raka sträckor eller jämna kurvor i höjd- och sidled.
Vid sättning av begagnad granitsten från platsen ska kvalitén godkännas av byggledaren. Stenlängd kortare än 0,5 m används inte.

Om maskinsågad sten används, som i tillverkningen inte har fått dövade kanter, måste dövning utföras med stenen i sitt slutliga läge. I innerstaden ska synlig ände av kantstöd vara huggen om höjden är högre än 6 cm.

 

Avvikelse i höjdled

Se ”Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23″ kod DEC.