Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Buller är ett av miljöproblemen för byggplatser. Det varierar under olika skeden i arbetet. Särskilt under sprängnings- och grundläggningsarbeten blir bullret så starkt att det blir påtagliga störningar för närboende och känsliga verksamheter. Men även andra arbetsmoment men kan vara störande om de pågår under längre period under arbetspasset.

Begränsningsvärden och riktvärden

En byggarbetsplats kan erhålla två olika typer av bestämmelser gällande vilka bullernivåer som kan tillåtas. Den ena kategorin är begränsningsvärden, kvantitativa krav för till exempel bullernivåer från domar, och den andra kategorin är riktvärden från till exempel Naturvårdsverkets allmänna råd, NFS 2004:15 (Naturvårdsverket, 2004).

I de fall det inte finns en dom gäller Allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS2004:15 Naturvårdsverket. Råden ska följas och om man bedömer att de kommer att överskridas kontakta miljöenheten, se kompetens ”Miljö” till höger på sidan. I de flesta fall så mäter man inte buller, men man måste göra en bedömning.

Tänk på byggbuller redan i planerings och projekteringsskedet

Bullret från en byggarbetsplats beror främst på de arbeten som utförs och de maskintyper som används. Planeringen av arbetsplatsen är viktig. Hur maskinerna ställs upp och skärmas av, hur transportvägar anläggs för bortforsling av schakt- och sprängmassor och för att ta in olika byggnadsmaterial är exempel på hur planeringen spelar in.

Redan i projekteringsskedet behöver man fundera på vilka arbetsmoment som kommer behöva genomföras i projektet samt under vilka tider arbetsmomenten kommer pågå. Arbetsmomenten tillsammans med identifiering av närboende, förskolor/skolor, vårdlokaler, verksamheter mm ska ligga till grund för hur projektet förhåller sig till naturvårdsverkets riktvärden samt om åtgärder behövs.

För att schematisk beräkna ljudnivåer för arbetsmoment kan man ta hjälp av beräkningsarket till höger på sidan. Beräkningen ger en indikation om vilken ljudnivå ett visst arbetsmoment ger vid ett angivet avstånd.

I vissa projekt kan det behövas en mer detaljerad bullerutredning för byggskedet för att utreda hur byggbullret påverkar omgivningen.

Olika undersökningar har visat att information till de kringboende om den störande verksamheten gör att de tolererar störningarna bättre. Det gäller informationen om själva bygget samt när och hur länge olika arbeten ska pågå.

Ljudmätare på fysisk begränsning av byggarbetsplats. Foto: Kevin Dunne
Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.