Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Nedan sammanfattas de krav som trafikkontoret ställer på detaljplaner med markanvändningen trafikområden och som ingår i en tredimensionell fastighetsbildning.  Ett exempel på tredimensionell fastighetsbildning är när trafikkontoret ska förvalta gata vars överbyggnad belastar en blivande parkeringsanläggning under mark.  Denna dimensioneringsanvisning tillämpas företrädelsevis på trafikområde som är benämnt GATA i detaljplan. Avseende angöringstrafik på detaljplanyta TORG kan i normalfallet en reducerad trafiklast tillämpas motsvarande bärighetsklass BK1.

För minikrav fritt utrymme se bild nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För fri höjd och hinderfri bredd se även 3CH Hinder, fritt utrymme.

 

Regelverk

Följande regelverk med gällande uppdateringar och med gällande dokument samt tillägg tillämpas för byggnadsverk:
Trafikverkets Krav Brobyggande, TDOK 2016:0204 version 3.0
Transportstyrelsens författningssamlingar TSFS 2018:57
Eurokod

 

Laster

  1. För fastighetsbildning med underbyggnadsrätt under planlagd marknivå gäller vid dimensionering av trafikerade byggnadsverk lastmodeller 1, 2 och 4 enligt EN 1991-2:2003 4.3 samt last enligt TSFS 2018:57, 6 kap 2§ varvid axellasten A sätts till 180 kN och boggilasten B sätts till 300 kN. Laster invändigt byggnadsverket väljs enligt Boverket BFS 2015:6, EKS 10. Lastkombinering av yttre och inre laster på bärverket ska utföras enligt Krav Brobyggande, TDOK 2016:0204 version 3.0.
  2. Konstruktionerna beräknas för utmattning.
  3. Hänsyn behöver inte tas till eventuell framtida konstruktioner som kan belasta underbyggnadsrätten.
  4. Dimensionering utförs inte för militära fordon.
  5. Finns avsatt område för spåranläggning dimensioneras konstruktionen förutom för ovan angivna laster även för trafikkontorets gällande anvisningar för spårvägslast.

Oavsett vilken bärighetsklass byggnadsverk, gatan eller området har som nu gällande ska byggnadsverk dimensioneras för ovanstående regelverk.

 

Beständighet

För fastighetsbildning med underbyggnadsrätt ska byggnadsverket utföras med tätskikt enligt ovan angivet regelverk.

 

Redovisning och kontroll av konstruktionshandlingar

Konstruktionshandlingar för delar av byggnadsverket som ligger inom trafikområdet ska insändas till trafikkontoret för godtagande.