Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Nedan sammanfattas de krav som stadsmiljöförvaltningen ställer på detaljplaner med markanvändningen trafikområden och som ingår i en tredimensionell fastighetsbildning.  Ett exempel på tredimensionell fastighetsbildning är när stadsmiljöförvaltningen ska förvalta gata vars överbyggnad belastar en blivande parkeringsanläggning under mark. Denna dimensioneringsanvisning tillämpas företrädelsevis på trafikområde som är benämnt GATA i detaljplan. Avseende angöringstrafik på detaljplanyta TORG kan i normalfallet en reducerad trafiklast tillämpas motsvarande bärighetsklass BK1.

För minikrav fritt utrymme se bild nedan. Observera att minimåttet avser vägkroppens utrymme och eventuellt djup för andra konstruktioner är inte inräknade. Man måste utgå från platsens förutsättningar och behov när det slutgiltiga måttet tas fram.

För fri höjd och hinderfri bredd se även 3CH Hinder, fritt utrymme [OBS! Resurs borttagen].

 

Regelverk

Följande regelverk med gällande uppdateringar och med gällande dokument samt tillägg tillämpas för byggnadsverk:
TRVINFRA-00226, ”Bro och broliknande konstruktioner, Allmänna krav” samt TRVINFRA-00227, ”Bro och broliknande konstruktioner, Byggande”, TRVINFRA-00228, ”Bro och broliknande konstruktioner, Brounderhåll”,
Transportstyrelsens författningssamlingar TSFS 2018:57
SS-EN 1990 – SS-EN 1999

 

Laster

  1. För fastighetsbildning med underbyggnadsrätt under planlagd marknivå gäller vid dimensionering av trafikerade byggnadsverk lastmodeller 1, 2 och 4 enligt EN 1991-2:2003 4.3 samt last enligt TSFS 2018:57, 11 kap 2§ varvid axellasten A sätts till 180 kN och boggilasten B sätts till 300 kN. Laster invändigt byggnadsverket väljs enligt Boverket 2019:1, EKS 11. Lastkombinering av yttre och inre laster på bärverket ska utföras enligt TRVINFRA-00227, ”Bro och broliknande konstruktioner, Byggande”.
  2. Konstruktionerna beräknas för utmattning.
  3. Hänsyn behöver inte tas till eventuell framtida konstruktioner som kan belasta underbyggnadsrätten.
  4. Dimensionering och bärighetskontroll utförs inte för militära fordon.
  5. Finns avsatt område för spåranläggning dimensioneras konstruktionen förutom för ovan angivna laster även för stadsmiljöförvaltningens gällande anvisningar för spårvägslast.

Oavsett vilken bärighetsklass byggnadsverket, gatan eller området har som nu gällande ska byggnadsverk dimensioneras för ovanstående regelverk.

 

Beständighet

För fastighetsbildning med underbyggnadsrätt ska byggnadsverket utföras med tätskikt enligt ovan angivet regelverk.

 

Redovisning och kontroll av konstruktionshandlingar

Konstruktionshandlingar för delar av byggnadsverket som ligger inom trafikområdet ska insändas till stadsmiljöförvaltningen för godtagande.