Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Stadsmiljöförvaltningen har beslutat att även digitala skyltar ska hanteras som vägvisning i enlighet med Vägmärkesförordning (2007:90).

Beslut om eventuell vägvisning till parkeringsanläggningar tas av stadsmiljöförvaltningen efter granskning och bedöms enligt stadsmiljöförvaltningens inriktning för vägvisning.

Stadsmiljöförvaltningen har beslutat att det finns särskilda skäl (TSFS 2019:74, 7 kap 3§ och 4§) för att vägvisa till parkeringsanläggningar inom tättbebyggt område, och i vissa fall även längre än från närmsta allmänna väg.

Att stadsmiljöförvaltningen kan göra undantag från de generella reglerna i Vägmärkesförordningen innebär inte att en parkeringsanläggning automatiskt får vägvisning.

En vägvisad parkeringsanläggning bör ha minst 100 platser som är tillgängliga för allmänheten, enbart platser tillgängliga för allmänheten får redovisas i digital vägvisning.

Det rekommenderas att den digitala skyltningen kompletteras med bygglovspliktig skylt i direkt anslutning till fastigheten, det vill säga utanför gaturummet (på anläggningens fasad eller motsvarande).

 

Utformning

Om vägvisningen är digital ska den vara tabell- (F6) eller körfältsvägvisare (F8) beroende på placering.

Vägvisningen ska följa Vägmärkesförordning (2007:90) med avseende på bland annat textstorlek, symbol för parkering (E19) eller symbol för parkeringshus (F28) samt namn på gatan eller anläggningen. För digital vägvisning ska en digital räknare som visar antal lediga platser tillgängliga för allmänheten sättas in i märket.

Digitala vägvisare får utföras i inverterade färger, svart botten och vit text och bård.

 

Namnsättning

Så långt det är möjligt ska anläggningen namnges efter gatan där infarten finns, för anläggning på tydlig geografisk plats kan i stället platsens namn användas. Namnsättning med oklar geografisk målpunkt bör undvikas.

 

Bedömning och placering

Generellt ges inte vägvisning till en parkeringsanläggning om den ligger väl synlig och trafikmiljön är okomplicerad.

Vägvisning kan sättas upp vid ett eller två vägval innan parkeringsanläggningen, i undantagsfall ytterligare något vägval i anläggningens närområde. Bedömningen görs med hänsyn till körvägens komplexitet, storleken på anläggning samt av geografisk placering.

Det kan vara lämpligt med en digital vägvisare när trafikanterna har valmöjligheter mellan två eller flera parkeringsanläggningar, det är hög beläggning, eller dåliga vändmöjligheter.

Digital vägvisning ska företrädesvis placeras på egen uppsättning, de ska inte sättas upp ihop med övrig vägvisning (till exempel på portalben). Geografisk vägvisning har företräde mot digital hänvisning till parkeringsanläggningar.

 

Kvalitetskrav

Skyltar som under längre tid visar felaktig information eller inte visar någon information alls ska släckas eller demonteras.

 

Ansökningsprocess

För att tillstånd om digital vägvisning ska kunna ges behövs även en redogörelse av behov gällande drift, godkända avtal för el- och dataförsörjning etc.