Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Detta kapitel innehåller anvisningar för utförande av anläggningar på allmän platsmark i Göteborgs stad.
Avsteg från standard eller anvisning beskriven i TH får inte ske utan särskilt godkännande av trafikkontoret respektive park-och naturförvaltningen.
Se vidare 1 Om TH.