Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Vid utfarter tillämpas en kortare Ls än i korsning eftersom fordonsförare har väjningsplikt och förväntas stanna innan de kör ut på primärgatan. Stadsmiljöförvaltningen avgör gatans klassning.

  

Backning över gångytor, gångbanor och cykelbanor är olämpligt av trafiksäkerhetsskäl då förarens sikt är begränsad. Detta är därför normalt sett endast acceptabelt vid villautfarter. För mer trafikerade utfarter ska vändmöjlighet finnas på kvartersmark. Utfart ska placeras minst 10 meter från korsning.

Villautfarter och parkeringsgarage

Vid delade villautfarter med upp till tre villor tillämpas en sikttriangel om 2,5 x 2,5 meter. Vid delade villautfarter med mer än tre villor tillämpas samma siktsträckor som för övriga utfarter, se Tabell Siktsträckor vid utfart.

Kan man på annat sätt höja trafiksäkerheten vid utfarten kan måttet eventuellt minskas till 1,5 meter.

Utfart på gata utan gångbana

Utfart på gata med gångbana

 

Utfart på gata med gång- och cykelbana