Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Det kan ofta vara en fördel att visa gat- och markstensmönster inom valda mindre ytor. Då kan skala 1:100 vara lämplig. Raster som kan vara missvisande ska undvikas.

 

På ytskiktsplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen, följande:

 • Befintliga träd och buskar som bibehålls respektive borttages
 • Gränser enligt detaljplan eller motsvarande
 • Projektområdesgräns
 • Fastighetsgränser
 • Byggnader och entréer samt eventuell förgårdsmark både till nya och befintliga fastigheter, för kvartersmark som ligger i anslutning till allmän plats om det finns framtaget
 • Samtliga ytskikt inklusive mönstersättning av stenytor
 • Planteringsgropar
 • Naturmark
 • Grönytornas kvalité
 • Hållplatsmöblering inklusive papperskorgar
 • Övrig möblering, till exempel bänkar, pollare, parkeringsautomat