Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Det kan ofta vara en fördel att visa gat- och markstensmönster inom valda mindre ytor. Då kan skala 1:100 vara lämplig. Raster som kan vara missvisande ska undvikas.

 

På ytskiktsplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen, följande:

  • Befintliga träd och buskar som bibehålls respektive borttages
  • Användningsgränser enligt detaljplan
  • Arbetsområdesgräns
  • Fastighetsgränser
  • Byggnader och entréer samt eventuell förgårdsmark både till nya och befintliga fastigheter, för kvartersmark som ligger i anslutning till allmän plats om det finns framtaget
  • Samtliga ytskikt inklusive mönstersättning av stenytor
  • Planteringsgropar
  • Naturmark
  • Hållplatsmöblering inklusive papperskorgar
  • Övrig möblering, till exempel bänkar, pollare, parkeringsautomat