Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

En lokalgata används av trafik som har mål utmed gatan och svarar mot behovet av att röra sig lokalt, till exempel att kunna gå till butiken, cykla till parken eller ta sig ut på huvudnätet. Ofta sker cykling i blandtrafik, men i vissa utpekade stråk (övergripande cykelvägnät eller pendlingscykelnät) eller längs skolvägar finns behov av separata cykelbanor.

Normalt utformas en lokalgata för en referenshastighet på 30-40 km/h. Lågfartsgator, gångfartsområden och gågator utformas för en lägre hastighet och beskrivs närmare i egna avsnitt.

Körbanans bredd dimensioneras så att två lastbilar (Lbn) kan mötas då referenshastigheten är 40 km/h. Då referenshastigheten är 30 km/h dimensioneras körbanans bredd vanligtvis så att en lastbil kan möta en personbil.

Exempel på befintliga lokalgator är Prinsgatan och Teatergatan.