Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Om det under byggtiden inträffar något miljömässigt som avviker från det förväntade ska man underrätta tillsynsmyndighet. Det finns två olika fall. 

Underrättelse enligt 6§ förordningen om egenkontroll
Enligt 6 paragrafen i förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska beställaren omgående underrätta tillsynsmyndighet om följande inträffar:

  • Överskridande av begränsningsvärde för utsläpp
  • Större störningar i processen som innebär överskridande av riktvärde
  • Okontrollerat utsläpp till mark, vatten eller luft som kan medföra skada eller olägenhet för hälsa eller miljö till exempel reningsutrustning ur funktion, oljeutsläpp, olyckshändelse, brand, tankhaveri eller liknande 
  • Onormalt buller 

Använd mall ”Underrättelse enligt 6§ förordningen om egenkontroll”
I tveksamma fall bör telefonkontakt alltid tas med tillsynsmyndighet. Kontakta miljöförvaltningens handläggare direkt alternativt om handläggaren inte är tillgänglig miljöförvaltningen via stadens växel. Alternativt kontakta länsstyrelsens handläggare direkt eller om handläggaren inte är tillgänglig Länsstyrelsens växel.

Underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad enligt 10 kap miljöbalken
Om entreprenören upptäcker okända föroreningar vid t.ex. schaktning så ska följande göras:

  1. Arbetet avbryts inom den del av arbetsområdet som berörs av föroreningen. Skyddsåtgärder vidtas för att förhindra spridning och skadlig exponering av föroreningen.
  2. Meddela genast beställarens projektledning och miljöenhet. Miljöenheten bedömer om en underrättelse ska upprättas eller om andra administrativa åtgärder behöver vidtas. Miljöförvaltningen kan behöva kontaktas i akuta ärenden.
  3. Eventuell åtgärd/sanering genomförs.