Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Markvibrationer uppstår när tunga fordon kör över ojämnheter i vägbanan och upplevs av många som mycket störande och obehagligt. I vibrationskänsliga områden är det därför viktigt att beläggningen är slät och utan skador. Placering av brunnar och andra betäckningar ska i möjligaste mån undvikas i vägbanan alternativt placeras utanför hjulspåren. Farthinder kan ge vibrationer särskilt i vibrationskänsliga områden. Om man funderar på farthinder på en plats/gata är det viktigt att ta reda på om det fungerar ur vibrationssynpunkt innan beslut tas om farthinder. Efter kontroll om lämplighet är det viktigt med utformning.
I vibrationskänsliga områden kan ramper vid ett farthinder behöva förlängas för att minska risken för vibrationer. På vägar där det går buss görs vägbulan lämpligtvis med lång avfartsramp, se standardritningar 4507.

Vibrationsstörningar kan delas in i två kriterier, ett miljökriterium som har att göra med störningar hos människan och ett där materiella skador inträffar. Människan är mycket känslig för vibrationer och känner normalt av dessa långt innan de ger skador på byggnaderna.

Några generella gränsvärden för vibrationer finns inte fastställda. Vid nyplanering och för åtgärder i befintlig miljö, ska de riktlinjer som finns i ”Principbeslut hantering av vibrationer” som antogs av trafiknämnden år 2015 följas.

För planering av nybyggnad har vi samma riktvärden som Trafikverket tillämpar (0,4 mm/s vägd RMS) Men med tanke på de lokala förutsättningarna med relativt mycket lera kan vi behöva ett spann till dagens planeringsnivå. 0,4 mm/s eftersträvas om det kan ske med små kostnader. 0,4 – 0,6 mm/s vägd RMS bör uppnås om det kan ske med rimliga kostnader. För åtgärder i befintlig miljö ska bli aktuella ska nivån uppgå till minst 1,0 mm/s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk Standard SS 460 48 61 ”Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader” anger riktvärden för komfortmätningar. Riktvärdena kan användas som målsättning för långsiktig förbättring av vibrationsförhållanden i befintlig miljö och bör tillämpas vid nyetableringar och vid nybebyggelse.

 

Markvibrationer som svängningsrörelser i marken kan också orsakas under pågående bygg- och anläggningsverksamhet som ex sprängning, pålning m.m.  Dessa seismiska vågor som uppkommer under arbetet kan orsaka skador på byggnader när de når en viss nivå. Vågorna dämpas emellertid med avståndet och vågor med den högsta frekvensen dämpas snabbast.

För att mäta svängningsrörelserna ska mätmetoden som anges i Svensk standard · SS 25211  ”Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning” användas.

Ritningar (6 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.