Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Staden ska vara tillgänglig för alla invånare över dygnet och året. Allmänljuset ska skapa en tydlig rumslighet med jämn ljusfördelning för att underlätta orienteringen men också ge ett socialt ljus där man kan läsa av ansiktet på den man möter. Punktbelysning används för att lyfta fram detaljer som skyltning och trappor eller tydliggöra viktiga målpunkter i stadsmiljön till exempel hållplatser. 

 

Oskyddade trafikanter

  • Cyklister
  • Fotgängare

 

De oskyddade trafikanternas krav på belysning ska prioriteras och belysningen anpassas till de gåendes behov av att se och att synas. Detta är framför allt viktigt i konfliktzoner och på konfliktytor, så som exempelvis korsningar och där trafiken är blandad med fotgängare, cyklister, bilar och kollektivtrafik.

God belysning har stor betydelse för synskadade och hörselskadade personer. Vid viktiga målpunkter, som till exempel övergångsställen, gångpassager, hållplatser och parkeringsanläggningar, är det extra viktigt.

Omtanken om fotgängare och cyklister, och en strävan mot att åstadkomma en bättre anpassad belysning för dem, innebär en tryggare och säkrare miljö där människor rör sig.

Ljusnivån ska vara tillräcklig för att urskilja en mötande person på cirka tio meters håll. På ett avstånd på mellan fem och tio meter ska det vara möjligt att se ansiktet på den mötande personen. Varmvitt ljus ska återge människor på ett behagligt sätt samt ge relevant färgåtergivning.

Låt ljuset reflekteras på fasader och andra vertikala element i stadsrummet då det ger en tydlig rumsuppfattning.

Använd mer ljus där människor stannar till. Punktbelysning kan behövas på extra utsatta platser såsom entréer, busshållplatser m.m. Var observant på nischer, vrår, hörn eller vegetation intill gångvägar där det går att gömma sig.

Belys mörka prång och nischer noggrant och var observant så att dessa platser kontrolleras vid planering/provbelysning. Tänk på att det kan vara nödvändigt att staden och fastighetsägarna, samt eventuella andra berörda parter, kan komma överens om en gemensam utformning av belysningen i gaturummet.

 

Motorfordon

Belysningen kan bidra till att styra trafikflöden och påverka trafikanternas beteende. Den ska ge föraren möjlighet att uppfatta och få en överblick av konfliktzoner och konfliktytor.

Genom belysningsval och placeringar kan olika budskap förmedlas till trafikanten. Större gator med högt placerade ljuspunkter kan signalera att en högre hastighet är tillåten medan en gata med lägre placerade ljuspunkter kan signalera karaktären av bostadsgata där hastigheten bör dämpas och anpassas till aktuell miljö.