Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Stina Olsson

Områdesskydd

Länsstyrelsen och kommunen kan inrätta flera typer av skydd för naturen med stöd av miljöbalken: naturreservat, biotopskydd, djur- och växtskyddsområde m fl. Natur som är skyddad enligt miljöbalken omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Avsteg från detta kräver dispens eller få tillstånd. Samma restriktioner gäller inom det generella strandskyddet som finns kring hav, sjöar och vattendrag. Exempel på åtgärder eller verksamheter som brukar vara förbjudna:

  • Gräva eller schakta
  • Att bygga bryggor och andra anläggningar
  • Att fälla träd eller schakta i rotzon

Se länkarna ”Skyddad natur” och ”Regler för strandskydd” till höger på sidan.

Artskydd

Ett antal arter är fridlysta genom bestämmelser om artskydd. Fridlysningen innebär förbud mot att skada individer av arten eller dess habitat på ett sätt som kan påverka artens bevarandestatus. Artskyddsreglerna tillämpas strikt och det finns begränsade möjligheter att erhålla dispens från förbudet. För att följa artskyddsbestämmelserna behöver den planerade åtgärden ofta istället anpassas med hänsyn till berörda arter. Detta kräver att det finns kunskap om förekomsten av skyddade arter inom arbetets påverkansområde. För att få kunskap om områdets naturvärden kan det behövas en inventering om naturvärdet i området inte redan är känt, t.ex. genom tidigare inventeringar.
Kravet på hänsyn till skyddade arter kan innebära hinder mot arbeten under en viss årstid. Exempelvis får avverkning av träd inte genomföras under häckningsperioden 1 april – 31 juli om det inte är säkerställt att åtgärden är förenlig med artskyddsreglerna.

Bl.a. omfattas följande artgrupper och arter av fridlysningen:

  • Vissa däggdjur (exempelvis samtliga arter fladdermöss)
  • Fåglar (samtliga i Sverige vilt förekommande arter)
  • Kräldjur (samtliga arter)
  • Groddjur (samtliga arter, t.ex. större vattensalamander, åkergroda)
  • Orkidéer (samtliga arter)
  • Vissa lavarter, t.ex. getlav
  • Vissa mossarter

Samtliga skyddade arter listas i bilagorna till Artskyddsförordningen, SFS 2007:845. Se länken ”Fridlysta arter” till höger på sidan.

Värdefull natur

Det finns en hel del värdefull natur som inte omfattas av särskilda skyddsbestämmelser. Men om man väsentligt förändrar naturmiljön så finns det krav i miljöbalken att man först måste samråda med länsstyrelsen eller skogsstyrelsen.

Se länkarna ”Samråd vid ändring av naturmiljön” och ”Växter och djur” till höger på sidan.

Trummor i vattendrag

Hur en trumma i ett vattendrag utformas påverkar vandrande fisk. För mer information, se dokumentet ”Stadsmiljöförvaltningens anvisningar för arbete i vattendrag med trummor med vandrande fisk” till höger på sidan.