Arkivversion 2020:1
Foto: Stina Olsson

Områdesskydd

Länsstyrelsen och kommunen kan inrätta flera typer av skydd för naturen med stöd av miljöbalken: naturreservat, biotopskydd, djur- och växtskyddsområde m fl. Natur som är skyddad enligt miljöbalken omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Avsteg från detta kräver dispens eller få tillstånd. Samma restriktioner gäller inom det generella strandskyddet som finns kring hav, sjöar och vattendrag. Exempel på åtgärder eller verksamheter som brukar vara förbjudna:

  • Gräva eller schakta
  • Att bygga bryggor och andra anläggningar
  • Att fälla träd eller schakta i rotzon

Se länkarna ”Skyddad natur” och ”Regler för strandskydd” till höger på sidan.

Artskydd

Vissa arter är fridlysta som t ex större vattensalamander, mindre hackspett, fladdermöss, orkidéer och getlav. Det kan vara förbjudet att förstöra fridlysta djurs vistelseplatser eller plocka fridlysta växter.

Se länken ”Fridlysta arter” till höger på sidan.

Värdefull natur

Det finns en hel del värdefull natur som inte omfattas av särskilda skyddsbestämmelser. Men om man väsentligt förändrar naturmiljön så finns det krav i miljöbalken att man först måste samråda med länsstyrelsen eller skogsstyrelsen.

Se länkarna ”Samråd vid ändring av naturmiljön” och ”Växter och djur” till höger på sidan.

Trummor i vattendrag

Hur en trumma i ett vattendrag utformas påverkar vandrande fisk. För mer information, se dokumentet ”Anvisningar för arbete i vattendrag med trummor med vandrande fisk” till höger på sidan.