Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Irena Music

Spårvagn har alltid företräde gentemot gående och cyklister vilket ställer särskilda krav på utformningen. Passager över spår ska alltid markeras med gul linje och pollare enligt standardritningar. I vissa fall kan de även kompletteras med ljud- och/eller ljussignal.

För att det tydligt ska framgå att passagen är en del av spårområdet ska ytan vara svart eller grå och bestå av asfalt eller pedistrail.

Vid planering för spårväg eller byggnation intill spårväg ska kontakt tas med kompetens ”Förvaltare spårväg” som finns till höger på sidan.

För väntytor i anslutning till spårvägspassage, se 3GH Väntytor för gående och cyklister.