Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Med fordonstrafik avses här all motordriven trafik som inte är kollektivtrafik. Gatunätet för fordonstrafik består av huvudgator och lokalgator som beroende på flöden, omkringliggande bebyggelse, dimensionerande fordon och en rad andra aspekter kan utformas på väldigt många olika sätt, se vidare under 3A Gatutyper och 3DA Utrymme fordonstrafik.

För att uppnå en god trafiksäkerhet ska låga hastigheter eftersträvas, framför allt i korsningspunkter. Det är också viktigt att hastighet och utformning hänger ihop så att gatan blir ”självförklarande”, dvs att man som trafikant kan förstå vilken hastighet som gäller.

Referenshastighet, VR är, ett sammanvägt funktionellt begrepp för att ange för vilken högsta hastighet en gata eller korsning ska utformas ur hastighets- och säkerhetssynpunkt. I första hand ska VR 30, 40 och 60km/h användas. Vald referenshastighet bör normalt överensstämma med planerad hastighetsgräns för personbilar för den aktuella gatan eller korsningen. Se mer i 2CD Hastighet.

Utryckningstrafikens behov av framkomlighet och tillgänglighet behöver tillgodoses, se 3DD Utryckningstrafik.