Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Det här kapitlet med underkapitel beskriver vilka dokument som ska levereras till förvaltaren.
Kapitlet ställer krav, ur ett förvaltarperspektiv, vilka handlingar som behöver produceras för varje typ av anläggning som stadsmiljöförvaltningen ska mottaga och förvalta. Utöver kravställd dokumentation ska alla ritningar som tas fram i bygghandlingen uppdateras till relationshandlingen och levereras till förvaltaren.

  • I 12CF1.1 beskrivs de dokument som är gemensamma för alla verksamhetsområden, de kallas projektgemensamma dokument.
  • I 12CF1.2 – 1.9 beskrivs de dokument som är unika för respektive verksamhetsområde, de kallas verksamhetsområdesspecifika dokument.

Observera att det kan komma att krävas ytterligare dokument och ritningar i de enskilda projekten, jämfört med vad som anges i underkapitlen.

Notera att om mallar används ska dessa vara korrekt och komplett ifyllda för att anses uppfylla dokumentationskravet. Ska handlingar undertecknas innan de är gällande ska de skannas och bifogas efter undertecknandet (ex övertagandebesked).

Strukturen i kapitlet överensstämmer med rubrikerna i dokumentöversikten, se 12CF Dokumentöversikt och katalogstrukturen se 12DA2 Katalogstruktur.

Kravställning avseende dokumentens innehåll, format och leverans av teknisk dokumentation, se 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar inklusive underkapitel.

Ledningsägare

För specifikationer av inmätning samt teknisk dokumentation avseende ledningar, se 12AE1 Ledningsägare.

Namnsättning av handlingar

Alla handlingar, med undantag för ritningar (se 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar) och modellfiler (se 12DA3 Modellfiler), ska ha filnamn som tydligt beskriver handlingen. Alla filnamn börjar med diarienummer_, exempelvis produktspecifikationer döps efter ”typ av anläggning modellbeteckning” exempelvis ”SMF2023-00123_Belysning X12345.pdf”.

Använd namnen på filerna för att gruppera dem, dvs döp alla textfiler, produktbeskrivningar mm som avser samma anläggning med anläggningstypen först, ex Hiss xxx.pdf, Hiss yyy.pdf osv.

Bilder och videor ska döpas ”plats_datum_löpnummer”, exempel ”SMF2023-00123­_billdalsvägen 20170101_01.jpg”.

Handlingar som har tydliga namn i Bygghandlingen som ska bifogas den tekniska dokumentationen kan behållas.

Gör inte filnamnen för långa, då blir filerna svåra att hantera.