Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Ytbehandling vid nymålning

Val av ytbehandling styrs av konstruktionens tänkta livslängd samt av hur många underhållsmålningar som ska utföras (LCA). Valet ska göras så att minsta möjliga mängd lösningsmedel (*VOC) tillförs miljön under konstruktionens livslängd.
* VOC – Volatile Organic Compounds – det vill säga flyktiga organiska föreningar.  

 

Färgkoder

 

Ytbehandling vid ommålning

Val av ytbehandling styrs av objektets korroderade ytor samt objektets kvarvarande livslängd. Ytbehandlingen kan, om bortblästring av den gamla ytbehandlingen sker, ersättas med en ny ytbehandling enligt reglerna för nymålning. Om bortblästring ej sker i sin helhet, ska ytbehandlingen anpassas till underliggande färgsystem. 

 

Färgkoder

Kontakta konstruktionsförvaltningen.

 

Utförande

Stålkonstruktioner indelas med hänsyn till noggrannheten vid utförandet i utförandeklasser.
 
Före påläggning av grundfärg eller utförande av varmförzinkning ska all bearbetning såsom svetsning, bockning, håltagning vara utfört enligt standard ISO 8501-3 Preparation grade before painting klass P3 vara utförd. 

 

Garantibestämmelser

Garantitid för målningsarbeten uppgår normalt till 5 år, varvid entreprenören svarar för att ytbehandlingen för varje delyta uppfyller följande krav. 

 

Trädäck/Slipers

I anliggningsytan mellan trädäck/slipers och stål ska ett materialavskiljande mellanlägg användas av gummi eller likvärdigt för att minska den korrosiva miljö som uppstår vid kontakt mellan fuktigt trä och stål.