Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Anne Dillner

Skyfall ska i möjligaste mån hanteras på allmän platsmark.

Staden indelar skyfallsanläggningar i tre kategorier:

  • Skyfallsleder. Kontroll över vattnets väg genom avrinningsområdet, varför lämpliga leder utses. Hela leden ses som en anläggning.
  • Översvämningsytor. Ytor skapas och avsätts för att magasinera och fördröja stora mängder regnvatten. Med avseende på konkurrensen om ytor i den täta staden är det viktigt att dessa ytor även har andra funktioner, vilket t ex kan vara parkering, lek och spel och park.
  • Styrning av vattnet. Anläggningar som styr vattnet i önskad riktning.

Utformningen görs utifrån platsens förutsättningar och utifrån vilka andra funktioner som kan kombineras för att skapa multifunktionella lösningar på parker, lekplatser eller parkeringar. Anläggningarna ska i första hand placeras ytligt.

Se även kapitel 2HB Skyfall.