Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Ramper ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert.

En ramp ska:

 • luta högst 5%,
 • ha en höjdskillnad på högst 0,5 m mellan vilplanen,
 • ha minst 2 meter långa vilplan som lutar högst 2%,
 • ha en fri bredd på 1,5 meter,
 • vara fri från hinder,
 • ha en jämn och halkfri yta,
 • ha ett minst 4 cm högt avåkningsskydd alternativt underliggare på räcket om det finns höjdskillnader mot omgivningen,
 • förses med ledstänger på båda sidor,
 • placeras indragna från gång- och cykelväg så att utrymme finns för förlängning av ledstång.

En ledstång ska:

 • utformas ergonomiskt,
 • löpa oavbrutet,
 • dras ut horisontellt förbi rampens början och slut med minst 300mm,
 • ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor,
 • ha en höjd av 0,9 m och 0,7 m.

Utformning samt färg- och materialval av räcken och ledstänger för respektive område beskrivs i ”Stadens möbler – riktlinjer”.

Ramp i anslutning till byggnad

Vid nivåskillnad mellan fastighet och gångbana ligger det i första hand på fastighetsägaren att lösa tillgängligheten till entréer inom den egna fastigheten.

Endast i undantagsfall i befintliga miljöer kan det bli aktuellt att utjämna nivåskillnaden till entrén med ramp på gatumark. Vid utformning av ramp ställs höga krav på utformning så att den inte utgör ett hinder och att den passar in i gatumiljön. Förslag till ramp ska godkännas av stadsmiljöförvaltningen och avtal ska upprättas.

Framför entrédörren bör det finnas plats för att vända en eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning. Finns det en nedåtgående trappa bör vändytan ökas med 40 cm.