Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Det här kapitlet handlar om de krav på utseende och innehåll som ställs på Göteborg Stads standardritningar.  Kraven gäller både nya standardritningar samt revideringar av befintliga standardritningar.

De tekniska krav som ställs hittar du i kap 12DA1 Format.

Namnruta

Importera korrekt namnruta av senaste versionen, se ”Namnruta Standardritning” eller ”Namnruta SÄO Banstandard” till höger på sidan. Fyll i förvaltning, ansvarig avdelning och enhet samt från vilken TH version ritningen skapades.

Revideringshistorik i Teknisk Handbok

Vid revidering ska den ansvariga skribenten skicka in en kortare beskrivning av revideringen till Kompetens ”Teknisk Handbok” i samband med leverans. Exempel på en kort beskrivning kan vara ”Ny namnruta, uppdatering av AMA kod XXX”, se figur 1. Revideringshistoriken kommer att visas i tabellen tillsammans med standardritningen under kolumn ”Rev avser” efter publicering, se bild. I kap 1BC Inaktuella standardritningar kan revideringsanvisningarna spåras när man söker på angivet ritningsnummer.

Figur 1: Inaktuella standardritningar, se revideringsanvisningar under kolumn ”Rev avser” för att få information om enskilda revideringar.

Revideringshistorik i standardritningen

Tekniska förändringar (dvs ändringar i den tekniska lösningen eller den beskrivande texten) ska markeras ut med pil med revideringsbokstav och med ett ”moln”, se figur 2. Estetiska förändringar (exempelvis byte av enstaka ord, byte av logga, förstorning/minskning av skala) markeras inte. Endast den senaste revideringen ska vara markerad.


Figur 2: Exempel ”C-revidering”, både pilar och moln på ritning 3559.

Skala och skalstock

Aktuell skala fylls i namnrutan. Kontrollera alltid skalor på äldre ritningar. Om ritningen innehåller flera olika skalor, skriv ut skalan vid varje enskild detalj, se exempel i figur 3. Skalstock placeras endast i ritningar som har en och samma skala.

Figur 3: Vid varierande skala skriv ut skalan vid varje detalj.

Ctb-fil för utskrift

Använd rätt plotfil för utskrift, se TKplotfil.ctb till höger på sidan. Filen har linjer enligt Bygghandlingar 90 Del 7, utgåva 2. Color 1-7 svart, bredd enligt ”Point-standard”. Color 9, 12 och 13 svart, bredd enligt Trafikverket. Color 8, 11 och 14-249 svart, bredd enligt objekt. Color 250-255 enligt objekt, bredd enligt objekt.

Detaljbenämningar

Många av standardritningarna innehåller flera detaljer. Detaljerna kan visa olika typer av modeller (se exempel i figur 4). Detaljerna kan vara olika vyer av samma modell (se exempel i figur 5). Dessa benämningar på detaljer skrivs ut med versaler i enlighet med gulmarkeringarna i exemplen nedan. Detaljerna och detaljbenämningarna ska vara placerade i modellrymden.

Figur 4: Så här skrivs benämningar på detaljer. Exempel från standardritning 3559.

Figur 5: Så här skrivs benämningar på detaljer. Exempel från standardritning 3654

Längre texter och textrubriker

Textrubriker ska skrivas med gemener och understruken text, som i exemplet i figur 6 nedan. Övrig text skrivs med gemener. Texten ska vara i pappersrymden och skrivas i M-text, inte enskilda rader.


Figur 6: Exempel på textrubrik i standardritning 3654.

Enhetliga benämningar

När nya standardritningar skapas eller befintliga revideras ska enhetliga termer användas enligt följande.

  • Anvisning. Ordet ”anvisning” ska användas istället för ord som utförandebeskrivning, arbetsordning, arbetsbeskrivning, principer, generella anvisningar, allmänna anvisningar, beteckningar, förtydligande, förklaringar, allmänna råd, anmärkning eller liknande.
  • Materialbeskrivningar ska endast heta ”material”.
  • Mått skrivs i förkortningar, till exempel ”m” istället för ”meter”. Korrekt exempel: ”Mått i mm”.
  • Sektioner och typsektion. Ordet ”sektion” ska användas istället för tvärsnitt, tvärsektion eller liknande när det finns bokstäver i ritningen som pekar ut var sektionen är. I exemplet i figur 7 är placeringen av sektionen utpekad på ritningen med bokstaven A. När platsen för sektionen inte är utpekad på ritningen ska ordet ”typsektion” användas.

Figur 7: Exempel på sektion i standardritning 4510.

Hänvisningar

  • Hänvisningar ska inte vara inrutade.
  • Hänvisningar till kapitel i TH ska benämnas ”se TH kap XX”.  Skriv inte TH som rubrik för hänvisningar.
  • Hänvisningar till standardritningar ska skrivas ut som ”standardritning”, inte ”ritning”.
  • Hänvisningar till AMA Anläggning ska benämnas ”AMA Anläggning kod xxx”. Hänvisningar till AMA El ska benämnas ”AMA El kod xxx”.
  • Förvaltningarnas namn ska skrivas ut som hela ord och inga förkortningar får användas. Förvaltningsnamn skrivs med liten begynnelsebokstav.

I figur 8 visas ett exempel från standardritning 3592 innan och efter revidering. Den vänstra är felaktig, den högra är reviderad och korrekt. De revideringar som är gjorda är korrigering av hänvisning till Teknisk Handbok och till standardritning, samt att ritningsnumret är skrivet på ett korrekt sätt i hänvisningen.

Figur 8: Exempel på felaktiga (till vänster) respektive korrekta (till höger) hänvisningar till TH, standardritning och korrigering av ritningsnummer.

Numrering

Vid skapande av ny standardritning ansök om ritningsnummer hos Kompetens ”Teknisk Handbok”. Befintlig standardritning ska behålla fyrsiffrig numrering.