Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter

Vid tillfällen då gatuytan tillfälligt disponeras för annat ändamål ska beslut om tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter tas. Dessa beslutas med samma stöd i trafikförordningen som permanenta lokala trafikföreskrifter. Den ändrade användningen av gatuytan kan orsakas av t.ex. ”disposition av allmän platsmark”, evenemang, filminspelning, demonstrationer eller entreprenader.

Om evenemang eller anläggningsarbete önskar nyttja allmän plats, t.ex uppställning av byggställning eller container, ska ansökan om tillstånd för upplåtelse av offentlig plats först sökas hos Polisen.

Föreskrifter med särskilda trafikregler (väghållarbeslut)

När det gäller reglering av trafik för vägarbete eller liknande arbete finns i trafikförordningen 10 kap. 14 § regler för ”Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss vägsträcka”. Dessa används ”om det behövs under kortare tid på grund av väghållningsarbete eller liknande arbete”.

Regleringen/skyltsättningen ritas in på TA-planen av den som söker och granskas av stadsmiljöförvaltningen, för kontakt se kompetens ”Trafikreglerare trafikhantering gata”. Handlar det om spår kontaktas ”Trafikreglerare trafikhantering spår” och ”Förvaltare spårväg”. Föreskrifterna omfattar elva punkter med trafikregler. 10 kap. 14 § används för alla regleringar som är en följd av ett arbete, dvs. även regleringar som behövs på andra gator än de som ligger i anslutning till arbetsplatsen. Bakgrunden till 10 kap. 14 § redovisas nedan. De elva ”tillåtna” trafikreglerna (s.k. väghållarbeslut) är:

Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss vägsträcka

Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss vägsträcka om

 1. Förbud mot trafik med fordon eller med visst slag av fordon
 2. Begränsning av axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt
 3. Begränsning av bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last
 4. Förbud mot omkörning
 5. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning
 6. Förbud mot infart
 7. Lägre hastighet än som annars gäller
 8. Stannande eller parkering
 9. Väjningsplikt eller stopplikt
 10. Minsta avstånd mellan fordon
 11. Cirkulationsplats

Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter resp. föreskrifter med särskilda trafikregler ska i princip alltid ha en varaktighet av högst tre månader. Om varaktigheten är längre än tre månader tas oftast en ny permanent lokal trafikföreskrift. Om varaktigheten är över åtta månader tas alltid en ny permanent lokal trafikföreskrift. Se 12CE1.10 Vägutrustningsplan.

Samråd och yttrande

Samråd ska för båda typerna av föreskrifter ske med stadsmiljöförvaltningen, se kompetens ”parkering” till höger på sidan. Samråd ska också ske när föreskriften berör ”många platser”, för att bedöma vad som är möjligt att omreglera och vilka regleringar som är mest umbärliga. Det behövs också för att parkeringsövervakningen ska fungera. Berörs P-automater/P-mätare ska även information ges till stadsmiljöförvaltningens leverantör av betalsystem om avstängda P-platser.

Beroende på regleringarnas varaktighet och konsekvenser ska ärendena beredas i Trafiksamrådet. När det gäller ”rörliga” konsekvenser handlar det bl.a. om kapacitet/köer, avstängningar/omledning av trafik, antal som berörs. Allmänt gäller att ju längre varaktighet och ju större konsekvenser, desto större insatser behövs för information till berörda – trafikanter och andra intressenter.

Reglering, tidpunkt för beslut, ikraftträdande och utmärkning

Alla trafikregler utom stannande och parkering märks ut när föreskriften träder i kraft.
För tidsbegränsade LTF och väghållarföreskrifter är det oftast angeläget ”att ha rent från uppställda fordon” den dag trafikregeln (och arbetet) börjar gälla. Normalt regleras med ”förbud att stanna eller parkera”.
Utmärkning av stannande och parkering sker innan föreskriften träder ikraft beroende på längsta tiden ett fordon får vara uppställt på platsen. Utmärkningen är en del i kungörandet av föreskriften som bland annat reglerar överklagandetiden för dem som ”bara får föreskriften genom utmärkningen”. Detta innebär att datum för ikraftträdande bestäms av vilken dag trafikregeln/arbetet börjar gälla och längsta tiden ett fordon får vara parkerat på platsen se 15G Vägmärken och andra anordningar (APG Kap7) samt stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata kap 7.6.

Stadsmiljöförvaltningen kan inte märka ut en föreskrift innan den är beslutad.

Ansökan om tidsbegränsad föreskrift eller väghållarförbud

Kontakt tas med ansvarig för tillfälliga trafikföreskrifter på stadsmiljöförvaltningen, se kompetens ”Tidsbegränsade föreskrifter” och ansökan skickas in minst 5 arbetsdagar innan utmärkning av den tillfälliga regleringen sker. Utmärkningen måste ske minst så lång tid före trafikregeln börjar gälla, som det är tillåtet att parkera på platsen. Hur lång tid innan som utmärkning ska ske kan variera mellan 4 tim och 15 dygn.

Ansökan skickas till LTF@stadsmiljo.goteborg.se. Krav på ansökans innehåll framgår av stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata kap 2.2.5, se Teknisk Handbok 15B Förutsättningar (APG Kap2)Mer information kring vilka vägmärken som kräver LTF-beslut finns även under 15G Vägmärken och andra anordningar (APG Kap7) samt stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata kap 7.6.

Mer information om lokala trafikföreskrifter finns också i Teknisk Handbok 2JA Lokala trafikföreskrifter (LTF).