Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Övergångsställe

Övergångsställe kan anläggas i korsningar och på sträckor där framkomlighet för gående prioriteras och på platser med många gående för att ge en visuell vägledning, till exempel vid skolor, äldreboenden, hållplatser och andra publika anläggningar.

Där en gångbana korsar en gata intill en cykelöverfart är utgångspunkten att det också ska finnas ett övergångsställe för att samma väjningsregler ska gälla för både cyklister och gående. Undantag kan dock göras på platser där fotgängarflödena är små och/eller plats saknas för både cykelöverfart och övergångsställe.

Obevakade övergångsställen ska alltid hastighetssäkras till högst 30 km/h (85-percentilen) se 3J Hastighetsdämpande åtgärder. Även signalreglerade övergångsställen på sträcka bör hastighetssäkras eftersom signalreglering i sig inte säkrar låga hastigheter. Vid två körfält i samma riktning utan mellanliggande refug ska signalreglerade övergångsställen på sträcka alltid hastighetssäkras.

Obevakade övergångsställen ska inte anläggas över spår och bussgator.

Vid förhöjningar på utryckningsvägar ska samråd ske med räddningstjänsten, se Kompetens ”Räddningstjänsten”. På gator med kollektivtrafik ska samråd ske med Västtrafik, se Kompetens ”Västtrafik trafikutformning”.

Övergångsställen bör delas upp med refuger så att gående kan korsa ett körfält i taget. Detaljutformningen är viktig för att skapa god tillgänglighet, se vidare 3GG Detaljutformning passage.

Cykelöverfart

Ett sätt att prioritera cyklister är att anlägga cykelöverfarter på sträckor och i korsningar.

Cykelöverfarter ska alltid hastighetssäkras till högst 30 km/h (85-percentilen) se 3J Hastighetsdämpande åtgärder.

Vid förhöjningar på utryckningsvägar ska samråd ske med räddningstjänsten, se Kompetens ”Räddningstjänsten”. På gator med kollektivtrafik ska samråd ske med Västtrafik, se Kompetens ” Västtrafik trafikutformning”.

Cykelöverfarter bör dras in 5 meter så att det får plats en personbil mellan cykelöverfarten och väjningslinjen vid den korsande körbanan.

Cykelöverfarter är reglerade i Trafikförordningen och kräver en lokal trafikföreskrift. En cykelöverfart ska markeras enligt figurer nedan.

Figur 1: Principiell utformning och utmärkning av övergångsställe och cykelöverfart i obevakad korsning

Figur 2: Principiell utformning och utmärkning av övergångsställe och cykelöverfart på raksträcka

Figur 3: Principiell utformning och utmärkning av övergångsställen och cykelöverfarter i en cirkulationsplats