Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1

Trafikföringsprinciper är ett verktyg som används för att bedöma säkerhet och framkomlighet för samtliga trafikslag. De är basen för att kunna analysera trafiksystemet på en övergripande nivå men ligger även som grund för arbetet med TA-planer. Om flera projekt verkar inom ett område eller längs ett stråk kan en gemensam trafikföringsprincip behöva presenteras.

För mer information; se Teknisk handbok 15B Förutsättningar (APG Kap2)samt Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata kap 2.1.2

I Teknisk Handbok under 12 Projektering finns arbetshandledning för trafikföringsprinciper i byggskedet samt exempel på hur en trafikföringsprincip kan se ut.