Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Följande gäller vid målning och blästring

  • Färger
    Färgkvaliteter som innehåller bly eller kromater, typ blymönja eller blykromater betraktas som miljöfarliga och hälsoskadliga. Även klorkautchukfärger eller andra klorerade polymerer bedöms enligt ovan. Färger innehållande höga halter med zink exempelvis zinksilikat, zinkepoxi och enkomponenta zinkfärger bedöms enligt ovan.

     
  • Blästermedel
    Blästring utan intäckning får endast förekomma vid mindre blästringsarbeten.

    Ska större stålkonstruktioner blästras krävs fullständig intäckning. Blästermedlet ska alltid samlas upp. 

Vid borttagande av gammal ytbehandling ska analys av färgmaterialet utföras för att avgöra om det innehåller antingen klorerad polymer, zink, bly eller blykromater i sådan mängd att avfallet klassificeras som farligt avfall.

Om ytan som ska behandlas betraktas som blästring och är större än 500 kvadratmeter måste entreprenören- anmäla detta till Miljöförvaltningen. Detta ska göras senast 6 veckor före start.

För att få släppa ut tvättvatten direkt på en gräsmatta, i buskar eller liknande behöver entreprenören vara säker på att föroreningshalten i vattnet inte är för hög. En analys av tvättvattnet kan göras och resultatet bör diskuteras med Miljöförvaltningen. Tvättvattnet måste klara Göteborgs Stads riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvatten och vattendrag. Se länk ”Riktlinjer och riktvärden förutsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient” till höger på sidan.

Vattnet kan samlas in och lämnas till en godkänd mottagare av farligt avfall. För mer information se miljöförvaltningens hemsida, länk ”Reningskrav för dagvatten” till höger på sidan.