Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Irena Music

Huvudgator kan klassificeras som trafikled, genomfartsgata eller uppsamlingsgata. Längs huvudgatorna finns ofta ett stort behov av framkomlighet och kapacitet för flera trafikslag. De leder ofta till stadens större målpunkter och mellan stadsdelar, vilket gör dem viktiga för orientering i staden.

Huvudgator utformas normalt för en hastighet på 40 km/h eller 60 km/h och en körfältsbredd som möjliggör att två lastbilar (Lbn) kan mötas. Utmed huvudgator går ofta cykelbanor som utgör en del av pendlingscykelnätet eller det övergripande cykelvägnätet.

Huvudgata utan kollektivtrafikkörfält

Exempel på befintliga huvudgator utan kollektivtrafikkörfält är Odinsgatan, Delsjövägen och Engelbrektsgatan.

Exempel på huvudgata med angöringsfickor

Exempel på huvudgata vid övergångsställe/cykelöverfart

Huvudgata med kollektivtrafikkörfält i gatans mitt

Exempel på befintliga huvudgator med kollektivtrafikkörfält är Linnégatan, Övre Husargatan och Litteraturgatan.

Exempel på huvudgata med spårväg i eget utrymme

Exempel på huvudgata med spårväg i eget utrymme vid övergångsställe

Exempel på huvudgata med spårväg i eget utrymme vid hållplats