Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Lågfartsgata är ingen regleringsform utan en lokalgata som utformats för låga hastigheter. Målet är att skapa en gatumiljö med god gestaltning som är både tillgänglig och trygg och där hastigheten understiger 30km/h. Som gående och cyklist ska det kännas inbjudande att färdas eller vistas på gatan, medan fordon ska kunna ta sig fram vid behov och då med låg hastighet. För att det ska vara möjligt behöver biltrafikflödena vara låga och det är som regel inte lämpligt att gatan trafikeras av kollektivtrafik eller genomgående tung trafik.

Utformningen kan göras på olika sätt eftersom den inte är kopplad till någon lagstiftning (jfr gångfartsområden). Några viktiga utgångspunkter:

  • Utformningen ska signalera och styra till låga hastigheter.
  • Det ska finnas genomtänkta gångstråk med god framkomlighet, tillgänglighet och trygghet för barn, äldre och personer med funktionsvariationer.
  • Gatans gestaltning ska vara väl genomtänkt så att det både upplevs som attraktivt och bidrar till ett bra samspel mellan olika trafikanter.
  • Motorfordonstrafikens framkomlighet ska begränsas men ändå säkerställas så att nödvändig trafik kan ta sig fram.
  • Cykling sker i blandtrafik.

Observera att gator utan trottoar eller tydlig gångbana ofta upplevs svårare att förstå, orientera sig på och använda sig av för många barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Gatan kan i stället utformas med extra breda gångstråk med plats för både gång och vistelse samt större planteringsytor. Utöver särskilt anpassade stråk längs gatan ska det även finnas ställen där det är tydligt att man får och kan passera tvärs gatan på ett tryggt sätt.