Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Kontroll ska utföras:

  • Inför, eller vid, leverans från ny täkt (ny leverantör eller ny lokal).
  • Vid förändringar i pågående täkt eller verksamhet i täkt som bedöms kunna påverka möjlighet att uppfylla krav. Entreprenören ska också anmäla dylik förändring till beställaren.
  • På beställarens begäran, i samråd med entreprenören under pågående kontraktsperiod. Särskild utredning ska företas vid avvikelse från materialkrav i färdig produkt, för beslut om åtgärd. Pågående leveranser ska stoppas under tiden.
     

Råmaterial
Råmaterial ska bestå av berg utsprängt ur täkt för makadamtillverkning, eller material från bergschakt för andra ändamål om kraven i övrigt innehålls.
 

Bergarter och material
Avseende krav på bergart eller bergarter ska petrografisk analys utföras enligt SS- EN 932-3 ”Petrografisk analys av sand, grus och sten”.

Denna analys ska åtföljas av ett utlåtande huruvida materialets kvarts- respektive glimmerhalt är nödvändiga att undersöka vidare genom kvantitativ analys.

Bergmaterial ska, på grundval av den petrografiska analysen, godkännas av beställaren. Kvartsit utgör icke godkänd bergart.

Bergmaterialets kvartshalt ska redovisas, då bergmaterial med hög kvartshalt inte godkänns av arbetsmiljöskäl. (synsätt och krav i AFS 1992:16 ”Kvarts” tillämpas för att förbättra möjligheterna att innehålla krav i AFS 1990:13 ”Hygieniska gränsvärden”).

Ingående bergarters korndensiteter ska bestämmas enligt SS-EN 1097-6 ”Bestämning av korndensitet och vattenabsorption”. 

Materialets frostbeständighet ska vara hög. För detta ändamål ska vattenabsorptionen bestämmas. Detta ska göras enligt SS-EN 1097-6. 

Godkänt material för makadam klass 1 får absorbera högst 1,0 % och för makadam klass 2 får absorbera högst 1,5 % vatten. 

 

HÅLLFASTHET

Los Angelestal
För bestämning av Los Angeles-tal ska provning utföras med Los Angeles Metoden enligt SS-EN 1097-2 ”Metoder för bestämning av motstånd mot fragmentering”. 

Analysen ska utföras på fraktion 10-14 mm för makadam klass 2 och på fraktion 31,5-50 mm för makadam klass 1.

LA-talet ska vara £ 20.
 

Micro-Deval
Krav enligt SS-EN1097-1 ”Bestämning av nötningsmotstånd” och SS-EN 13450 ”Makadamballast för järnväg”.

Analysen ska utföras på fraktion 10-14 mm för makadam klass 2 enligt SS-EN 1097-1 och på fraktion 31,5-50 mm för makadam klass 1 enligt Bilaga E i produktstandarden SS-EN13450:2002. 

MD värde £ 15 eller att resultat deklareras.