Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Ett trafik- och utformningsförslag är en sammanfattande presentation och beskrivning av en åtgärd som påverkar utformning och gestaltning av allmän plats gata/torg vid framtagandet av en detaljplan. Trafik- och utformningsförslaget utgör underlag till plankartan och illustrationen för en detaljplan, en genomförandeplan för ett exploateringsprojekt samt upphandling av en detaljprojektering.

Handlingar som ska ingå i trafik- och utformningsförslaget

 • PM Trafik- och utformningsförslag – exploateringsprojekt – beskriver trafik- och utformningsförslaget samt dess förutsättningar och konsekvenser. För varje projekt behöver det göras en värdering av vad som måste analyseras/utredas samt redovisas. Det är inte säkert att alla rubriker i mallen alltid är relevanta. Vid behov kan mallen även kompletteras med nya underrubriker. Utgångspunkten är att redovisa allt som beskriver och påverkar utbyggnad av allmän plats.

Vid hänvisningar, t.ex. till planhandlingar, görs dessa så specifika som möjligt så att det lätt går att hitta relevant information. I vissa fall kan det även vara relevant att hämta information från andra utredningar, t.ex. rörande geoteknik eller markmiljö. Använd mall till höger.

 • Grönytefaktor – Grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt beräknas för de projekt som startar efter årsskiftet 2018/2019. Använd ”beräkningsformulär för Grönytefaktor” till höger. För mer information se 2GH Grönytefaktor.
 • Utredningar som genomförts inom ramen för uppdraget
 • Trafik- och utformningsplan – illustrerar det nya trafik- och utformningsförslaget. Ritas med grundkartan (baskartan) som underlag i skala 1:400. Kompletterande inmätningar kan behövas.
 • Tillgänglighetsplan – illustrerar den tillgänglighetsanalys som ska göras för varje projekt. Se ”Tillgänglighetsplan exempelritning” med instruktion till höger.

Handlingar som kan ingå i trafik- och utformningsförslaget, beroende på projektets omfattning och komplexitet

 • Översiktlig trafik och utformningsprincip – används framförallt i större och mer omfattande projekt för att få en samlad bild över projektet i sin helhet. Ritas med grundkartan (baskartan) som underlag, förslagsvis i skala 1:1000 eller annan lämplig skala. Kompletterande inmätningar kan behövas.
 • Fördjupad trafik- och utformningsplan – används framförallt då det är mycket detaljer som behöver beskrivas samt kan även behöva användas i projekt där externa aktörer ska bygga ut allmän plats. Ritas med grundkartan (baskartan) som underlag i skala 1:200. Kompletterande inmätningar kan behövas.
 • Planer för tex ledningar och höjder

För beställning av baskarta, översiktskarta eller ortofoto, gå in på länken ”Beställ kartor och geodata” till höger på den här sidan. Beställningen görs då hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Trafik- och utformningsplanen ska innehålla:

 • Norrpil
 • Projektområdesgräns
 • Fastighetsgränser
 • Byggnader och entréer samt eventuell förgårdsmark/kvartersmark i anslutning till allmän plats
 • Materialval som är viktiga för funktion och estetik, även för kvartersmark som ligger i anslutning till allmän plats om det finns framtaget.
 • Grönytor
 • Höjder, slänter
 • Ytor för cykelparkering, parkeringsautomater, bänkar, vägmärken, vägvisning, tekniska anläggningar etc.
 • Viktiga objekt och utrustning (träd, belysningsstolpar, väderskydd, bänkar etc.)
 • Måttsättning och särskilt kritiska mått
 • Sikttrianglar i korsningar
 • Planerad reglering som är viktig för att förstå gatans funktion
  o Vägmarkeringar
  o Övergångsställen/gångpassager
  o Cykelöverfarter/cykelpassager
  o Parkerings- och angöringsplatser
  o Hastighet såsom lågfart, gångfart mm
  o Restriktioner i körriktning, trafikering etc
 • Körspår för dimensionerande fordon – redovisas i normalfallet på separata ritningar i färg – hjulspår i rött och sveplinjer i grönt, gatulinjer och utrustning ska vara i svart. Det ska vara god läsbarhet, vilket innebär en fordonstyp och en fordonsrörelse i taget per ritning.

Det ska tydligt framgå vad som är befintligt och vad som omfattas av trafik- och utformningsförslaget. Nytt ska synas i starkare färger/tjockare linjer, befintligt tonas ner.

Måttkedjor ska som regel göras svarta och de ska synas bra i A1-format.
Färger, symboler mm ska finnas med i teckenförklaringen.

Ytor ska färgläggas enligt följande principer:

Se även ”Färgkodad Trafik- och utformningsplan, exempelritning” till höger på sidan.

Namnrutan ska innefatta:

 • Projektnamn (t.ex. detaljplaneprojektnamn ”DP namn-namn”)
 • Gatunamn anges om det inte framgår av projektnamnet
 • Skala anges för minst två olika utskriftsformat
 • Ritningsnummer
 • Datum
 • Ansvarig/handläggare både hos stadsmiljöförvaltningen och konsulten
 • Dnr (stadsmiljöförvaltningens diarienummer) och stadsbyggnadförvaltningens diarienummer för detaljplaner i exploateringsprojekt
 • Typ av ritning

Förslag på namnruta finns till höger på sidan.

Leverans

Handlingar, både granskningshandling och slutleverans, leverans digitalt, se 12DA1 Format, till leveransmappar i exploateringsförvaltningens projektverktyg.

 • PM Trafik- och utformningsförslag samt eventuella bilagor ska levereras i pdf-format och som docx-filer alternativt xlsx-filer, se 12DA1 Format, avsnitt ”Dokument”.
 • Översiktlig trafik-och utformningsprincip, Trafik- och utformningsplan samt Fördjupad trafik och utformningsplan ska levereras i PDF-format och som dwg-filer, se 12DA1 Format, avsnitt ”Ritningar” och ”Modellfiler”. Om 3D-modell finns ska den levereras enligt 12DA1 Format, avsnitt ”3D-objekt (BIM/CIM-filer)”.
 • Bildfiler ska levereras enligt 12DA1 Format, avsnitt ”Bilder och video”.