Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Kabelförläggning utförs i första hand enligt anvisningar utfärdade av resp. ledningsägare, i andra hand enligt EBR-standard. Ledningsägare enligt nedan anger på ledningskoncept mått på kablarnas utrymmesbehov, kabeldjup, kabelbredd i färdig anläggning, det vill säga inte schaktbredd. Kabelbredden kompletteras av projekteringsledaren med avseende på ev. tillkommande gatubelysnings- och trafiksignalkablar och anges på ledningsplan. (Gatubelysningskabels normala diameter 22 mm). Totala kabelbredden avrundas till jämna 50 eller 100 mm. Avstånd mellan el- och telekablar är 50 mm.

Schaktbredden (inklusive eventuellt tele) anges i mängdförteckningen och har som minsta bredd 200 mm. All schakt förutsätts ske i svår mark. Totala schaktbredden avrundas till jämn 50 mm.

Kontrollera läget på elskåp och nätstationer ur trafik- och driftsynpunkt. Elskåp och gatubelysningsskåp är oftast schematiskt placerade på koncepten och måste samordnas som allt annat på ledningsplanen.

Ska kallas till startmöte/ledningsägarmöte. 

Stadsmiljöförvaltningen – belysningsnätet se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

För Tekniska anläggningar som kräver el och beskrivs i 12G Tekniska anläggningar med underkapitel, ska kontakt tas med ansvarig enligt respektive kapitel.

Göteborg Energi Nät AB, se länk till höger på sidan.

Ellevio, se länk till höger på sidan. 

Fortum, se länk till höger på sidan.