Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Kabelförläggning utförs i första hand enligt anvisningar utfärdade av resp. ledningsägare, i andra hand enligt EBR-standard. Ledningsägare enligt nedan anger på ledningskoncept mått på kablarnas utrymmesbehov, kabeldjup, kabelbredd i färdig anläggning, det vill säga inte schaktbredd. Kabelbredden kompletteras av projekteringsledaren med avseende på ev. tillkommande gatubelysnings- och trafiksignalkablar och anges på ledningsplan. (Gatubelysningskabels normala diameter 22 mm). Totala kabelbredden avrundas till jämna 50 eller 100 mm. Avstånd mellan el- och telekablar är 50 mm.

Schaktbredden (inklusive eventuellt tele) anges i mängdförteckningen och har som minsta bredd 200 mm. All schakt förutsätts ske i svår mark. Totala schaktbredden avrundas till jämn 50 mm.

Kontrollera läget på elskåp och nätstationer ur trafik- och driftsynpunkt. Elskåp och gatubelysningsskåp är oftast schematiskt placerade på koncepten och måste samordnas som allt annat på ledningsplanen.

Ska kallas till startmöte/ledningsägarmöte. 

Trafikkontoret – belysningsnätet se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Göteborg Energi Nät AB, se länk till höger på sidan.

Ellevio, se länk till höger på sidan. 

Kontakter