Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Nyproduktion 

Metallen zink används som ett påsmält skydd för stål. Zink har sin egen typ av korrosion och är känslig för bland annat försurat regn och ingjutning i betong. Zink bör därför inte användas oskyddat i samband med betong. Det höga PH-värdet samt avsaknad av kromater medför att zinkskiktet skadas, vilket ger en förkortad livslängd.

Allt varmförzinkning ska vara utfört enligt SS-EN ISO 1461: 2009 och ISO 14713:2 2009 Varmförzinkning.

Vid beställning av varmförzinkat material från andra länder än Sverige anges att det är den Svenska versionen som gäller annars är det respektive lands ISO standard som gäller.

Nytt varmförzinkat stål ska före målning avfettas och svepblästras till ytråhet ”fin” enligt ISO 8503-2. Efter blästring ska zinkskiktet uppfylla angivet krav enligt SS-EN ISO 1461:2009. Mätning av zinkskiktet ska ske före målning och finnas dokumenterad på Kontrollrapporten.

Som grundfärg får endast järnglimmerpigmenterad epoxi eller likvärdigt användas. Inga färger som kan ge förtvålning får användas, exempelvis färger som innehåller olja eller alkyd (vidhäftningsproblem).

Svetsar på varmförzinkat material ska blästras till Sa 2½ och sprutmetalliseras med aluzink 85/15 för att erhålla samma livslängd som det varmförzinkade objektet.

Ståldetaljer och räcken till bärande konstruktioner varmförzinkas normalt enligt SS-EN ISO 1461:2009 tabell NA.1, Fe/Zn 115 varvid extra målning normalt inte erfordras.

För enklare inte bärande stålkonstruktioner i trafikmiljö (räckesbågar med mera) godtas normal varmförzinkningsklass enligt SS-EN ISO 1461, på grund av att dessa konstruktioner inte beräknas för längre livslängd än ca 20 år.

Räcken som hinder för G/GC-trafik enligt På G/GC bana utmed körbana (2MB2) utförs normalt varmförzinkade enligt standard SS-EN ISO 1461:2009. Vid målat utförande tillämpas i princip nedanstående förslag till ytbehandling.

Slutna hålprofiler får inte varmförzinkas utan föregående upptagning av lufthål. Dessa lufthål igensätts efter utförd varmförzinkning. Val av system enligt upphandling.

Master för spårväg och belysning ytbehandlas enligt särskilt program. 

 

Ytbehandlingssystem för nederdelar till master och belysningsstolpar:

Ej estetisk målning

Omfattning av målning enligt följande:

 • Alla galvade master/stolpar ska vara rotlackade från botten till och med 500 mm ovan fundament
 • Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461:2009 tabell NA.1, Fe/Zn 115 (hela masten)
 • Järnglimmerpigmenterad polyamidhärdad epoxi, t > 200 μm
 • Vid målning av belysningsstolpar, servissäkringslådor och master ska det säkerställas att luckan inte målas fast

 

Estetisk målning

 • Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 tabell NA.1, Fe/Zn 115
 • Rengöring och avfettning samt blästring enligt ytbehandlingsprogram ovan
 • Master målas med järnglimmerpigmenterad polyamidhärdad epoxi t > 100 μm från underkant mast upp till 3,0 m
 • Master/stolpar målas med järnglimmerpigmenterad polyamidhärdad epoxi  t > 100 μm, i hela sin längd
 • Täckfärg av övermålningsbar polyuretanfärg alt 2-komponents isocyanatfri acryl, t > 80 μm, från överkant fundament upp till topp.
  Utförs efter uppsättning på plats. Kulör enligt beställarens anvisning

 

Förslag till ytbehandlingssystem:

Estetisk målning varmförzinkat material 

 • Varmförzinkning enligt standard SS-EN ISO 1461:2009
 • Rengöring och avfettning
 • Svepblästring till ytråhet ”fin” enligt ISO 8503-2 (G)
 • Grundfärg av järnglimmerpigmenterad polyamidhärdad epoxi, t > 75 μm
 • Täckfärg av modifierad polyuretanfärg, alternativt tvåkompenent isocyantfri acrylfärg, t > 75 mm. Kulör enligt beställarens anvisning

 

Förslag till ytbehandlingssystem för ingjutna broräckesfötter:

AMA Anläggning kod LDB.3112.

Rostiga ytor blästras rena från rost därefter lämnas stolpen under ca 1 timma varefter blästring utförs till D Sa3. Kant på varmförzinkningen bryts i 45 graders vinkel.

Målning utförs med järnglimmerpigmenterad epoxi 200 my på den blästrade ytan samt 10 cm upp på ren varmförzinkad yta.

 

Befintliga konstruktioner   

Befintliga konstruktioner ska efter tvättning med lämpligt tvättmedel, svepblästras till ytråhet ”fin” enligt ISO 8503-2. Korroderade ytor ska blästras till lägst Sa 2½. Renblästrade ytor bättras med zinkepoxi som grundfärg.

Ytor med rostgrad D enligt ISO 8501-1:2007 (gravrost) ska blästras till Sa 3 samt målas med yttoleranta färger, jämför med 12QD1 Valsat stål 
Sprutmetallisering kan användas som reparationsform om de blästrade ytornas rostgrad inte uppgår till rostgrad D.