Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Vid förändringar av belysning i sambyggda områden med trästolpar ska samråd ske med övriga ledningsägare före påbörjande av projektering.

Montage av säkring görs på alusledningen.

Enstaka trästolpar kan monteras vid komplettering av belysning.

Luftledning och trästolpar ska i möjligaste mån ersättas med markförlagd kabel och rörstolpar.

Alla borttagna trästolpar ska till miljögodkänd destruktion.  Kvitto på detta ska redovisas i kvalitetsdokumentation och vid slutbesiktning.