Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Vägutrustningsplaner

Flertalet vägmärken kräver, för dess juridiska giltighet, att en lokal trafikföreskrift (LTF) utfärdas. Lokala trafikföreskrifter är de trafikregler som inte är generellt beskrivna i lag. Det gäller t.ex. huvudleder och väjningsregler, påbjuden körriktning, förbud för fordon av visst slag och parkeringsregler. Läs mer om LTFer i 2JA Lokala trafikföreskrifter (LTF).

 

Allmänt

Vägutrustningsplanen upprättas med trafikförslaget som grund.

Planen ska tydligt visa utformningen avseende vägmarkering, vägmärken, vägvisning och gatunamn. Den har tre funktioner:

 • Beslutsunderlag för LTF via Trafiksamrådet
 • Underlag för upphandling och utförande
 • Underlag till TA-kartverket

För kontakt se kompetens ”Vägutrustning” till höger på sidan .

 

Framkomlighet/säkerhet/tillgänglighet

Trafikförslagets syfte analyseras, dvs. ska man bygga nytt eller vill man förbättra och på vilket sätt vill man göra det? T.ex. genom att separera olika trafikantgrupper, skapa säkrare ytor för oskyddade trafikanter eller att förbättra framkomligheten.

För kontakt se kompetens ”Tillgänglighet” eller ”Utformning” till höger på sidan.

 

Parkering

Behovet av parkering ska ha undersökts i trafikförslagsskedet. Om inte: undersök behovet av angöring, parkering för rörelsehindrad person, boende, besökande och verksamma. Samråd ska ske med stadsmiljöförvaltningens parkeringsenhet.

För kontakt se kompetens ”Parkering” till höger på sidan.

 

Vägvisningsplan

Undersök behovet av vägvisning. Stäm av mot Vägutrustningskartan, 3NC Vägvisning och mot angränsande vägvisning.

Projektören ska vid varje projekt undersöka behovet av ändrad eller ny vägvisning i anslutning till projektets arbetsområde.

Vid behov ska stadsmiljöförvaltningen uppmärksammas på nödvändigheten av ett utökat arbetsområde i syfte att erhålla samstämmighet med angränsande vägvisning.

Berörs vägvisning på Trafikverkets vägar ska samordning av vägvisningsmål ske mellan stadsmiljöförvaltningen och Trafikverket.

Se även över behovet av cykel- och gångvägvisning i projektet.

För kontakt se kompetens ”Vägvisning” till höger på sidan.

 

Utrustning i särskilda miljöer

I särskilda miljöer kan speciella krav på utformningen av trafikanordningarna ställas. Samordning ska ske med stadsmiljöförvaltningen gällande exempelvis val av skyltbågar och –bärare. Sådana önskemål om ”miljöanpassning” ska ske med beaktande av krav på tydlig utmärkning för trafikanten och för den som övervakar regleringen –polis eller trafikövervakare.

 

Ritningar

Stomplanen för ombyggnaden ihop med grundkartan, samt befintliga trafikanordningar från Vägutrustningskartan (VU-kartan) används som underlag för vägutrustningsplanen. Även befintliga trafikanordningar utanför arbetsområdet ska läggas till för att få en helhetssyn.

Projektören ska säkerställa i fält att grundkartan och befintliga trafikanordningar från VU-kartan stämmer överens med verkligheten. 

Vägutrustningsplanen ska vara tydlig och icke relevanta lager ska tas bort från planen. I vissa fall kan det vara aktuellt att visa ytskiktslagret för att tydliggöra utformningen av föreslagna trafikanordningar. För att tydliggöra utformningen av föreslagna trafikanordningar ska ytskiktsplaner också bifogas.

Vägutrustningsplanen ska ha en kvalitet så att den tillsammans med skylt- och vägmärkesförteckningen kan användas som underlag för att begära anbud på eller beställa utförande av trafikanordningar. Det ska tydligt framgå vad som är nytt och vad som är befintligt.

Vägutrustningsplanen ska granskas av stadsmiljöförvaltningens representant, se kompetens ”Vägutrustning” och ”Vägvisning” till höger på sidan. 

Påskrivna vägutrustningsplaner ska finnas innan arbetet startar.

Vägutrustningsplanen ska förses med ”Granskad-ruta avseende trafikanordningar” samt vid behov ”Granskad-ruta för vägvisning” och en ”LTF-ruta”. I en Granskad-ruta ska raderna för namn och datum inte vara ifyllda inför granskning. Efter att projektören har fått tillbaka en granskad ritning med datum och underskrift, fylls rutan i digitalt med datum och granskares namn. 

”Granskad-ruta avseende vägvisning”, ”Granskad -ruta avseende trafikanordningar” samt ”LTF-ruta” finns till höger på sidan. 

Kontrollera om arbetsområdesgränsen måste justeras. Visa alla nya, samt alla befintliga vägutrustningar. Generellt ska alla standardvägmärken bytas ut. Gatunamnstavlor och vägvisning behålls och/eller flyttas om de är i bra skick.

Ritningen ska vara i skala 1:400, i undantagsfall skala 1:1000 vid stora okomplicerade ombyggnader. Vid ombyggnader i det befintliga gatunätet ska det framgå vad som är föreslaget respektive befintligt.

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

DWG-filen ska följa nedanstående krav, se ritningsmall till höger ”VU-kartan.dwt”.

 

Lagernamnen för de olika TA-objekten ska vara:

 • Tr_Bef_Trafikskylt (skyltar)
 • Tr_Bef_Markering (markeringar)
 • Tr_Bef_Vagmarkestolpe (stolpar)
 • Tr_Bef _Vagvisning_Portaler (vägvisningsportaler)
 • Tr_Bef_Pekare (pekare)
 • Tr_Bef_Trafiksignal (trafiksignaler)
 • Ta_Text_04 (text)

 

Tillåtna AutoCAD objekt typer: 

 • Line
 • Solid
 • Hatch
 • Text
 • Polyline
 • Block reference

 

Arbetsgång

 1. Rita in vägmarkering: Följ Trafikverkets och Transportstyrelsens anvisningar och beteckningar, samt 3NE Vägmarkering. Linjetyp och bredd ska framgå. Körfält ska måttsättas. Bredare markering ritas med bredare linje. Vad som är föreslaget respektive befintligt ska framgå. Markering som ska slopas
  ritas bara in om den ska fräsas eller brännas bort.
 2. Rita in vägmärken och övriga vägutrustningar: Följ Trafikverkets och Transportstyrelsens anvisningar och beteckningar samt 3NB Skyltsättning och 3NA Vägmärken. Vägmärkets utseende ska framgå och visas så som det läses av trafikanten. Varje vägmärke ska numreras individuellt. Vad som är föreslaget respektive befintligt ska framgå. Finns märken med som kräver nya myndighetsbeslut ska detta anges på ritningen (LTF). Skyltning för spårväg samt
  växelnumrering och särskild banvall ska markeras. Vägbelysning, vägräcken och trafiksignalstolpar ska redovisas.
 3. Rita in vägvisning: Följ Trafikverkets regler samt 3NC Vägvisning, 3NB Skyltsättning och 3ND Gatunamn Vägvisarens utseende ska framgå och visas så som den läses av trafikanten. Vid portalplacerade skyltar redovisas deras läge på portalbalken så tydligt som möjligt. Varje
  vägvisningspaket/portal numreras för specifikation. Vad som är föreslaget respektive befintligt ska framgå.
 4. Rita in gatunamnstavlor: Följ 3ND Gatunamn. Monteringssätt (stolpe/husvägg ska framgå).
  Samtliga gatunamn på planen ska anges.
 5. Upprätta en skylt- och vägmärkesförteckning: Följ ”Skylt- och vägmärkesförteckning (mall)”. Vägmärkenas storlek och placering på stolpen/stolparna ska anges. Om olika stolptyper
  används ska detta framgå.

 

Mängdförteckning

Utförs i enlighet med AMA och kompletteras med skylt- och vägmärkesförteckning där storlekar, höjder och textstorlekar tydligt framgår.

 

Lokala trafikföreskrifter 

LTF-ruta finns till höger på sidan. 

Projektören för vägutrustningsplanen ska ta fram de underlag som krävs för beslut om ny, ändrad eller upphävd LTF. Underlaget ska innehålla kortfattad  och tydlig text med motivering till vald ändring, eventuella foton och kartmaterial.

Ärendena ska föredras i Trafiksamrådet som är ett samrådsforum där representanter från polis, räddningstjänst m flera medverkar. Underlaget ligger till grund för beslut om lokal trafikföreskrift(LTF) samt införande i RDT(Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter). Vid mindre projekt kan ärendena dras i Trafiksamrådet av representanter för stadsmiljöförvaltningen, men vid större projekt ska projektören göra underlag samt inkallas för att dra ärendet i Trafiksamrådet.

Systemet som används för att skriva lokala trafikföreskrifter kräver att det finns uppdaterat kartverk, varför det är av stor vikt att digitala filer med nya kantlinjer och andra utformningar är inskickade till tkdok, se kompetens ”Teknisk dokumentation” till höger på sidan. Dessa utgör grunden i kartbilden som kopplas till föreskriften.

Under byggtiden är det viktigt att projektledaren via byggledaren bevakar att arbetet genomförs enligt vägutrustningsplanen och att anmälan sker till stadsmiljöförvaltningen enligt LTF-ruta. Vid projektets start ska stadsmiljöförvaltningens kontaktperson för Vägutrustning, kompetens ”Vägutrustning” till höger på sidan, kallas till startmötet. Representanten (eller projektör av vägutrustningsplan) föredrar aktuella LTF-ärenden i Trafiksamrådet och förbereder den juridiska biten av vägmärkets kungörande. Detta för att kunna bereda berörda instanser tillfälle att kunna yttra sig i ärendet, samt besluta om de lokala trafikföreskrifterna. Uppsättning av vägmärken avropas sedan minst 5 arbetsdagar före skyltsättning, förutsatt att stadsmiljöförvaltningens representant har hunnit dra ärendet i Trafiksamrådet. Om representanten ej har kallats till startmöte är det 8 veckors handläggningstid för avrop av vägmärken som kräver lokal trafikföreskrift. Det är av största vikt att ingen utmärkning sker utan att det finns en föreskrift kopplad till vägmärket. Nytt beslut ska skyltsättas den dag det träder i kraft.