Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Mikael Svensson

Även om spårvägen är en del av stadens trafiknät, och till vissa delar rör sig på samma ytor som annan trafik, är den i formellt avseende skild från denna. Spårvägen är enligt Lag om Vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:559) inget fordon och spårvägens interna säkerhet regleras i lag om säkerhet (SFS 1900:1157) vid tunnelbana och spårväg och verksamheten övervakas av Transportstyrelsen. Detta ställer särskilda krav på projekt som på något sätt kan påverka spårvägen. Se vidare 2JB Säkerhetsordning med säkerhetsstyrning och säkerhetsbestämmelser.

Spårvägens utformning bygger i huvudsak på typ av område som spåret är draget genom. I Göteborgs- och Mölndals Stad finns främst nedanstående spårvägskategorier.

 • Spårväg på särskild banvall, med eller utan plankorsning
 • Spårväg i gatumiljö med eget utrymme
 • Spårväg i gatumiljö tillsammans med buss
 • Spårväg i gatumiljö i blandtrafik
 • Spårväg i gatumiljö över torg/öppen plats som delas med oskyddade trafikanter.

För spårväg i gatumiljö med egna utrymmen är största tillåtna hastighet (sth) enligt Trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) 50km/h undantaget området innanför Vallgraven och särskilt skyltade sträckor. På egen banvall är sth 60km/h och på sträckor där spårvagnen går i blandtrafik gäller gatans hastighetsbegränsning.

Spårväg på särskild banvall

 • Spårvagnen går i eget utrymme och har ensamt tillträde till spårområdet utan konfliktrisker med andra trafikslag annat än i korsningspunkter. Särskild banvall finns till exempel på våra ”ben” till Angered, Frölunda, Bergsjön och ut mot Hisingen.
 • Korsningar med annan trafik utförs planskilt eller med ljud- och ljussignal och, vid behov, bommar enligt vägmärkesförordningen, eller annan skyddsmetod.
 • Spårområdet ska inhägnas eller på annat sätt tydligt avgränsas och skyltas så att det klart framgår att fotgängare, cyklister och andra obehöriga inte har tillträde till spårområdet.
 • Spårväg på särskild banvall kan dimensioneras för siktkörning eller med signalsäkerhetssystem.
 • Material på banvallen och dess slänter anpassas till omgivningen men grundutförandet på banvallen är makadam och betongsliprar eller motsvarande. Vid önskemål om annan utformning, exempelvis gräs, ska särskilt beaktas behov av kompletterande riskreducerande åtgärder.

Spårväg i gatumiljö eget utrymme

 • Spårvägen går i gatumiljö i separat utrymme, vanligen mitt i gaturummet. Ex. Första Långgatan, Kungsladugårdsgatan och Ekedalsgatan.
 • Spårvagnsföraren anpassar hastigheten till rådande trafikförhållanden och konfliktrisker och kör på sikt.
 • Goda siktförhållanden ska eftersträvas.
 • Av trafiksäkerhetsskäl ska spårbanan i första hand vara upphöjd i förhållande till intilliggande körbana.
 • Spårområdet kan vara gräsklätt eller hårdgjort och materialvalen anpassas efter omgivningen med olika markbeläggning för spårväg, gång-, cykel- och biltrafik.

Spårväg i gatumiljö tillsammans med buss

 • Spårvägen går i gatumiljö i separat utrymme som delas med busstrafik.
 • Spårvagnsföraren anpassar hastigheten till rådande trafikförhållanden och konfliktrisker och kör på sikt.
 • Goda siktförhållanden ska eftersträvas.
 • Av trafiksäkerhetsskäl ska spårbanan i första hand vara upphöjd i förhållande till intilliggande körbana.

Spårväg i gatumiljö i blandtrafik

 • Spåren förläggs i körbana tillsammans med allmän biltrafik och/eller busstrafik.
 • Spårvagnsföraren anpassar hastigheten till rådande trafikförhållanden och konfliktrisker och kör på sikt.
 • Goda siktförhållanden och tydlig trafikmiljö ska eftersträvas.
 • På platser där gång- och cykeltrafik korsar och sikten är inskränkt eller trafiken intensiv kan signal för påkallande av särskild försiktighet tillsammans med varningsmärke för korsning med spårväg användas.

Spårväg i gatumiljö över torg/öppen plats som delas med oskyddade trafikanter

 • Spåren förläggs på torg eller öppen plats som delas med oskyddade trafikanter och är främst aktuellt i hållplatsområden.
 • Spårväg över torg/öppen plats kräver en låg hastighet och goda siktförhållanden för att samspel mellan spårvagnsföraren och oskyddade trafikanter ska fungera.
 • Kontrasterande markbeläggning som visar spårvägens utrymme bör används för tydlighet och förståelse av miljön.