Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Stina Olsson

Parkeringspolicy för Göteborgs stad

Göteborgs parkeringspolicy ska uppmuntra fler till att välja kollektivtrafiken eller cykeln framför bilen. Vi ska ha en attraktiv och vacker stad med en hållbar stadsutveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Parkeringspolicyn ska:
• stödja en hållbar stadsutveckling
• skapa en gemensam syn på parkering för bil och cykel
• vara ett stöd för avvägningar av plats för parkering mot stadsmiljökvaliteter
• medverka till att resande med kollektivtrafik och cykel ökar
• ge vägledning för kommunala aktörer
• sprida kunskap om parkering inom och mellan berörda organisationer
• utgöra underlag för ett separat åtgärdsprogram.

Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs stad

Riktlinjerna för mobilitet och parkering bygger på Parkeringspolicy för Göteborgs stad. Med de nya riktlinjerna går vi från att hantera parkering som enskild fråga till att se parkering som en del av människors resande i stort, en del av mobilitetsplaneringen. Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering för bil och cykel i plan- och bygglovsärenden. Riktlinjerna för mobilitet och parkering beslutades av byggnadsnämnden i Göteborg den 6 februari respektive den 24 april 2018.

I anvisningarna till riktlinjer för mobilitet och parkering kan du läsa hur tillämpningen av riktlinjerna ska gå till.