Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Om kantstöd saknas avvattnas vägen via stödremsa, slänt till dike eller direkt till naturen vid släntfot. Beakta alltid risken för erosionsskador, särskilt vid stor väglutning och dikeslutning. Placering av dikesbrunn ska utgå från Trafikverket ”TRVINFRA00231 Avvattning, Dimensionering och utformning” och ”TRV INFRA-00224”. Hänsyn tas till vattnets uppbromsning i diket.

Dikesbrunnar kringgärdas med erosionsskydd runt inlopp. I bostadsområden sätts gatsten i betong. I områden av landsbygdskaraktär hårdgörs dikesbrunnar med asfalt eller makadam, se standardritning 5550. För att ta vara på dikets möjligheter till magasinering och infiltration ska nederkanten på brunnens kupol placeras ca 15 cm högre än dikesbotten.