Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Om kantstöd saknas avvattnas vägen via stödremsa, slänt till dike eller direkt till naturen vid släntfot. För att säkerställa god avrinning bör stödremsan hårdgöras med handutlagd asfalt med god lutning, se standardritning 4563. Detta för att gräs annars växer in i stödremsans krossmaterial och hindrar avvattningen. Vid breda vägrenar kan detta slopas då vägrenen kan utgöra magasin vid kraftigt regn. Beakta alltid risken för erosionsskador, särskilt vid stor väglutning och dikeslutning. Placering av dikesbrunn ska utgå från Trafikverket ”TRVINFRA00231 Avvattning, Dimensionering och utformning” och ”TRVK Väg 2011:072”. Hänsyn tas till vattnets uppbromsning i diket.

Dikesbrunnar kringgärdas med erosionsskydd runt inlopp. I bostadsområden sätts gatsten i betong. I områden av landsbygdskaraktär hårdgörs dikesbrunnar med asfalt eller makadam, se standardritning 5550. För att ta vara på dikets möjligheter till magasinering och infiltration ska nederkanten på brunnens kupol placeras ca 15 cm högre än dikesbotten.

Ritningar