Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Målsättningen vid utformning av trafikfria ytor ska vara vegetationsytor.

Hårdgörning ska göras enbart när erosionsproblemen ej går att bemästra på annat sätt eller då rationell skötsel av en vegetationsyta ej kan ske. I det senare fallet bör i första hand skötselkraven sänkas och i andra hand utformningen ändras. Extremt torra/mörka ytor, till exempel under broar, hårdgörs.

Vid projektering av och val av träd och buskar gäller följande

  • Stadsmiljöförvaltningen ska granska och godkänna alla växtval. Detta är särskilt viktigt vid val av trädarter och inköpsstorlek av dessa. För granskningsrutin se 12AJ1 Drift- och underhållsgranskning. För kontakt se kompetens ”Granskning drift- och underhåll, anmärkning” gata, grönt.
  • Alla inköp av träd och buskar för allmän platsmark ska ske via stadsmiljöförvaltningen och dess innestående avtalsleverantörer. Detta beställs via intern beställning mellan respektive förvaltning. Konsult levererar då separata planteringsplaner och växtlistor till projektledaren som bifogar dessa till ovan nämnda interna beställning.
  • Plantering av nya träd och buskar på allmän platsmark genomförs av stadsmiljöförvaltningen och dess innestående avtalsleverantörer. I exploateringsförvaltningens projekt beställs detta via intern beställning mellan respektive förvaltning. Konsult levererar separata planteringsplaner och växtlistor till projektledaren som bifogar dessa till ovan nämnda interna beställning.
  • Etableringsskötsel av träd och planteringsytor på allmän platsmark görs av stadsmiljöförvaltningens innestående avtalsleverantörer. Detta innebär att AMA koder rörande etableringsskötsel inte ska ingå i förfrågningsunderlag och bygghandlingar. I exploateringsförvaltningens projekt övergår efter godkänd slut-/entreprenadbesiktning och övertagandebesiktning samtliga grönytor till stadsmiljöförvaltningen. Undantagsfall kan finnas rörande gräsytor där ställningstagande sker på projektbasis vad som är lämpligast ifråga om etableringsskötsel.
  • I de fall exploatör har avtalat med exploateringsförvaltningen om projektering och utbyggnad av allmän platsmark övergår efter godkänd slut-/entreprenadbesiktning och övertagandebesiktning samtliga grönytor till stadsmiljöförvaltningen. Beställning av växtmaterial, plantering och etableringsskötsel sker då av exploateringsförvaltningens handläggare/projektledare direkt till stadsmiljöförvaltningens handläggare.
Ritningar (1 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.