Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Målsättningen vid utformning av trafikfria ytor ska vara vegetationsytor.

Hårdgörning ska göras enbart när erosionsproblemen ej går att bemästra på annat sätt eller då rationell skötsel av en vegetationsyta ej kan ske. I det senare fallet bör i första hand skötselkraven sänkas och i andra hand utformningen ändras. Extremt torra/mörka ytor, till exempel under broar, hårdgörs.

Vid projektering av och val av träd och buskar gäller följande

  • Beställaren ska granska och godkänna alla växtval. Detta är särskilt viktigt vid val av trädarter och inköpsstorlek av dessa. För granskningsrutin se 12AJ1 Drift- och underhållsgranskning. För kontakt se kompetens ”Granskning drift- och underhåll”, kommentar ”Allmän plats: natur samt icke trafikala torg”.
  • Alla inköp av träd och buskar för allmän platsmark ska görs av beställaren. Konsult levererar separata planteringsplaner och växtlistor till projektledaren.
  • Plantering av nya träd och buskar på allmän platsmark genomförs av stadsmiljöförvaltningen och dess innestående avtalsleverantörer. I exploateringsförvaltningens projekt beställs detta via intern beställning mellan respektive förvaltning. Konsult levererar separata planteringsplaner och växtlistor till projektledaren som bifogar dessa till ovan nämnda interna beställning.
  • Etableringsskötsel av träd och planteringsytor på allmän platsmark görs av stadsmiljöförvaltningens innestående avtalsleverantörer. Detta innebär att AMA-koder rörande etableringsskötsel inte ska ingå i förfrågningsunderlag och bygghandlingar. I exploateringsförvaltningens projekt övergår efter godkänd slut-/entreprenadbesiktning och övertagandebesiktning samtliga grönytor till stadsmiljöförvaltningen. Undantagsfall kan finnas rörande gräsytor där ställningstagande sker på projektbasis av vad som är lämpligast ifråga om etableringsskötsel.
  • I de fall exploatör har avtalat med exploateringsförvaltningen om projektering och utbyggnad av allmän platsmark övergår efter godkänd slut-/entreprenadbesiktning och övertagandebesiktning samtliga grönytor till stadsmiljöförvaltningen. Beställning av växtmaterial, plantering och etableringsskötsel sker då av exploateringsförvaltningens handläggare/projektledare direkt till stadsmiljöförvaltningens handläggare.