Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Målsättningen vid utformning av trafikfria ytor ska vara vegetationsytor.

Hårdgörning ska göras enbart när erosionsproblemen ej går att bemästra på annat sätt eller då rationell skötsel av en vegetationsyta ej kan ske. I det senare fallet bör i första hand skötselkraven sänkas och i andra hand utformningen ändras. Extremt torra/mörka ytor, till exempel under broar, hårdgörs.

Vid projektering av och val av träd och buskar gäller följande

  • Park- och naturförvaltningen ska granska och godkänna alla växtval. Detta är särskilt viktigt vid val av trädarter och inköpsstorlek av dessa. För granskningsrutin se 12AJ1 Drift- och underhållsgranskning. För kontakt se kompetens ”Granskning drift- och underhåll, anmärkning” gata, grönt.
  • Alla inköp av träd och buskar för allmän platsmark ska ske via park- och naturförvaltningen och dess innestående avtalsleverantörer. Detta beställs via intern beställning mellan respektive förvaltning. Konsult levererar då separata planteringsplaner och växtlistor till trafikkontorets alternativt fastighetskontorets projektledare som bifogar dessa till ovan nämnda interna beställning.
  • Plantering av nya träd och buskar på allmän platsmark genomförs av park- och naturförvaltningen och dess innestående avtalsleverantörer. I trafikkontorets projekt beställs detta via intern beställning mellan respektive förvaltning. Konsult levererar separata planteringsplaner och växtlistor till projektledaren som bifogar dessa till ovan nämnda interna beställning.
  • Etableringsskötsel av träd och planteringsytor på allmän platsmark görs av park- och naturförvaltningens innestående avtalsleverantörer. Detta innebär att AMA koder rörande etableringsskötsel inte ska ingå i förfrågningsunderlag och bygghandlingar. I trafikkontorets projekt övergår efter godkänd slut-/entreprenadbesiktning och övertagandebesiktning samtliga grönytor till park- och naturförvaltningen. Undantagsfall kan finnas rörande gräsytor där ställningstagande sker på projektbasis vad som är lämpligast ifråga om etableringsskötsel.
  • I de fall exploatör har avtalat med fastighetskontoret om projektering och utbyggnad av allmän platsmark gäller samma förhållande som i trafikkontorets projekt. Beställning av växtmaterial, plantering och etableringsskötsel sker då av fastighetskontorets handläggare/projektledare direkt till park- och naturförvaltningens handläggare.
Ritningar