Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Tillfartsmöjligheter ska ordnas till alla ytor som ska skötas. Vid kantstöd runt gräsyta som ska klippas ska överfart ordnas, bredd ca 3 meter, kantstödshöjd 40 millimeter.

Om plattremsa anordnas mellan kantsten och gräsyta underlättas putsning av gräskanter. Taggiga buskar undviks i närheten av platser där stor nedskräpning är att vänta, till exempel vid kiosker, gatukök, hållplatser och systembolag. Taggiga buskage bör i utvuxet tillstånd ej ha större bredd än 2 meter. Närmast gångytor får ej taggiga buskar planteras. Närmast körytor och gångytor bör lågväxande buskar planteras.

Växtjorden i buskytor ska täckas med täckmaterial, se 13QD Marktäckning.

Träd, stolpar, räcken med mera i gräsytor placeras så att de inte hindrar gräsklipparens framkomlighet. Vid större skyltmontage med flera stolpar ska, om slåtter ska utföras, ytan mellan stolparna hårdgöras. Fria avståndet mellan två hinder vid slåtter ska vara > 2,0 meter för att möjliggöra rationell skötsel.

Gräsytor bör vara sammanhängande och ha begränsningslinjer med stora radier. Spetsiga konkava hörn kan accepteras medan konvexa hörn ska ges en radie av minst 3,0 meter.

 

Minsta hinderfria bredd på gräsyta vid Gräsmatta A-D ska vara 2 meter om ej intilliggande yta kan utnyttjas av gräsklipparen. Mindre och svåråtkomliga ytor bör hårdgöras eller buskplanteras.

Samla gärna träd i grupper för att därmed ge träden förutsättningar för en snabbare tillväxt och för att förenkla skötselarbetet.

Träd i gräsytor ska stå i mandelformad trädkupa med marktäckning av bark, se ritning J7.

Ritningar