Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Tillgänglighet för skötselfordon:

Tillfartsmöjligheter ska ordnas till alla ytor som ska skötas. Vid kantstöd runt gräsyta som ska klippas ska överfart ordnas, bredd min 2,40 m, kantstödshöjd 4 cm.

 

Utrustning och material:

Välj det material som har minst behov av drift- och underhåll och med längst livslängd.

Markbeläggningar och materialövergångar:

Välj det material som har minst behov av drift- och underhåll och med längst livslängd. Materialövergångarna ska vara funktionella och minimera behovet av drift- och underhåll. Se 3KA Markbeläggning för mer information.

 

Vinterväghållning:

Ytor som ska vinterväghållas ska inte vara grusbelagda.

 

Gräsytor:

Gräsytor bör vara sammanhängande och ha begränsningslinjer med stora radier. Spetsiga konkava hörn kan accepteras medan konvexa hörn ska ges en radie av minst 3,0 meter.

Om plattremsa anordnas mellan kantsten och gräsyta underlättas putsning av gräskanter.

Träd, stolpar, räcken med mera i gräsytor placeras så att de inte hindrar gräsklipparens framkomlighet. Vid större skyltmontage med flera stolpar ska, om slåtter ska utföras, ytan mellan stolparna hårdgöras. 

Fria avståndet mellan två hinder vid gräs- och slåtter ska vara >2  meter om ej intilliggande yta kan utnyttjas av gräsklipparen. Mindre och svåråtkomliga ytor bör hårdgöras.

 

Planteringsytor

Temporärt inspringningsskydd under etableringsstiden ska finnas, överväg om behov av permanent inspringningsskydd finns på platsen.

Välj tåliga, friska och härdiga växtsorter och som är lätta att ersätta.

Välj växter som gynnar ett varierat växt- och djurliv.

Taggiga buskar undviks där regelbunden skötsel utförs samt i närheten av platser där det finns risk för nedskräpning. Närmast gångytor får taggiga buskar inte planteras.

Närmast gångytor välj lågväxande buskar för att gynna fri sikt.

Plantera inte solitära buskar utan plantera dem hellre i mindre grupper.

 

Träd

Träd får inte planteras i anslutning till högspänningsledning.

Försäkra att det finns tillräckligt med plats för trädets naturliga form och slutliga storlek utan risk att växa in mot fasader, belysning, skyltar och dylikt.

I trafikmiljö (gata, gång och gc-bana) – välj träd som inte har benägenhet att släppa grenar, frukter/nötter eller har stora löv som skapar problem i trafiken.

I trafikmiljö (gata, gång och gc-bana) – tillgodose att trädet behöver minimal beskärning för att hålla formen och den fria höjden.

I trafikmiljö (gata, gång och gc-bana) – välj trädart/-sort som blir tillräckligt hög för att kunna beskäras till fria höjden och samtidigt ha kvar 2/3 av trädets höjd i form av trädkrona.

Träd i gräsytor ska stå i mandelformad trädkupa.