Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Ritningen upprättas normalt i skala 1:50 alternativt 1:20. Den ska visa representativa tvärsnitt genom vägkroppen och redovisa följande:

 • Gatunamn och eventuellt objektsnummer
 • Gatu- eller vägsträcka (längdmätning), det vill säga den sträcka sektionen gäller i princip
 • Utspetsningar och urgrävningar
 • Överbyggnad med angivande av lagertjocklek och samtliga ingående material enligt materialtabell nedan
 • Slänter och diken med angivande av lutningar och eventuella beklädnader samt dikesdjup
 • Dräneringsledningar
 • Kantstöd, räcken, staket och stödmurar
 • Läge för profillinje
 • Läge för på höjdplanen redovisade höjder, alternativt redovisas profilplan
 • Mått på körbanor, körfält, vägrenar, mitt- och sidoremsor, gångbanor och refuger med mera
 • Mått ska utgå från koordinatsatt linje
 • Om området utanför körbanekant varierar men gatusektionen i övrigt är densamma, kan man istället för att rita om hela sektionen, redovisa ett antal detaljer
 • Övriga detaljer, exempelvis specialutformning av rännstensbrunnar, erosionsskydd med mera

 

Materialtabell

Se standardritning 4572 ”Materiallager i normalsektioner” till höger på sidan.

* Nr 901 och 902 Se Trv. publ. 2020:029 och 2020:031.
Se ritningsmall ”0013-Normalsektion” till höger på sidan, för instruktioner och användning av ritningsmallar se 1EA Instruktion ritningsmallar.
Ritningar