Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Mats Udde Jonsson

Shared space är ett vitt begrepp och är ofta föremål för olika tolkningar, inte minst i sina användningsområden. I Göteborg finns ett fåtal befintliga miljöer som kan sägas vara shared space i någon mening, tex vissa delar av Brunnsparken.

Shared space i sin rena form är en gata, ett torg eller ett område där gående och fordon samverkar på en gemensam, ostrukturerad yta där enbart generella trafikregler gäller, utan särskild utmärkning. Hastighetsbegränsningen kan vara densamma som för området i övrigt eller regleras med särskild skyltning.

Det är få trafikytor som passar för ren, helt ostrukturerad shared space. Istället används hellre andra begrepp för att beskriva olika utformningar som kan vara lämpliga på ytor där olika trafikanter ska samverka i trafikmiljön för att uppnå de mål och behov som finns för just den gatan.

Stöd för att utforma olika samverkansytor finns bland annat inom avsnitt 3AC Lågfartsgata och 3AE Gångfartsområde.