Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Då ett projekt kräver flera ritningar för att täcka projektytan upprättas en översiktsritning. Ritningen upprättas i skala 1:2000 eller 1:1000. Den bör innehålla följande uppgifter:

 • Gränser för projektet och eventuellt mellan kommun och stat, allmän platsmark, trafik-, spår- respektive vägområde med mera. 
 • Gränser enligt detaljplan eller motsvarande.
 • Gatu- och/eller objektnummer. Gator och andra objekt får ofta döpas med arbetsnamn i avvaktan på beslut om officiellt namn, exempel: Gatan 01, GC01
 • Kvartersnamn
 • Konstruktioner inringas och numreras (till exempel AB 51)
 • Numrerade polygon- och fixpunkter
 • Befintliga gator och vägar
 • Nya gator, spår och vägar
 • Bullerskärmar, bullervallar schematiskt ritade 400-dels (200-dels) planers läge och nummer där enbart de två sista siffrorna anges, se även 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar
 • Speciella objekt som bör bevakas, till exempel kända fornminnen
 • Norrpil

Se ritningsmall ”0002-Ritningsmall översiktsritning” till höger på sidan, för instruktioner och användning se 1BB1 Instruktion ritningsmallar (Dwt).

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.