Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson
 • Vid varje projekt som berör kollektivtrafik, belysning, byggnadsverk, signaler och ITS ska under projekteringens gång samråd ske med respektive kontaktperson på trafikkontoret, se 1C Kontaktlista. Med ITS avses skyltar för realtid, anmälan av kollektivsignaler, fibernät, trafikkameror, fordonsräkning och andra IT-relaterade system (permanenta eller tillfälliga) i trafikmiljö.
 • Trafikkontoret är av Transportstyrelsen godkänd banhållare. Transportstyrelsen kräver att säkerheten alltid ska prioriteras. Om detta ej följs kan trafikkontoret ställas till ansvar. Förändringar i eller i anslutning till spårnätet eller möjlig påverkan av spårsäkerheten ska godkännas av trafikkontorets planeringsledare spårsäkerhet.
 • I övrigt ska behov av samråd/information/remissförfarande klarläggas för projektet. För frågor inom trafikkontorets ansvarsområde se 1C Kontaktlista.
 • Vid projekt med grönytor som förvaltas av trafikkontoret ska samråd med park- och naturförvaltningen ske.
 • Vid projekt med ytor som förvaltas av park- och naturförvaltningen ska samråd alltid ske.
 • Vid exploateringsprojekt sker samordning på uppdrag av FK med ledningsägare, husbyggare, park- och naturförvaltningen med mera.
 • Vid projekt i övrigt ska bland annat information ske till alla ledningsägare så att dessa får möjlighet att utföra planerade om- och nyanläggningar inom området för projektet (5 år för A-gator och 3 år för övriga gator). Se bland annat 16C Återställ offentlig plats.
 • Vid projekt i centrala Göteborg där markbeläggningsplan saknas eller avsteg görs, sker samråd med projektets trafikförslagsansvarige i frågor om materialval.
 • För vissa projekt erfordras ytterligare samråd, exempelvis med Göteborgs stadsmuseum vid fornlämningar eller annan väghållare, såsom Trafikverket eller vägföreningar.
 • Behov av att i tidigt skede informera affärsidkare med flera om projektet, sker i samråd med beställaren. Normalt ska detta ske så tidigt som möjligt.
 • Vid projekt som berör spårvägsbanan ska konstruktionslösningar alltid säkerhetsgranskas.
 • Vid projekt som berör markarbeten (såväl ovan- som underjordsarbeten) runt Chalmerstunneln, Kortedalatunnlarna och Hammarkulletunneln ska hänsyn tas till dokumentet ”Anvisningar för markarbeten i närheten av trafikkontorets spårvägstunnlar” som återfinns till höger på sidan.

 

Se vidare 12AE Rutiner för samordning i projektet.

Dokument
Kontakter