Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson
  • Vid varje projekt som berör kollektivtrafik, belysning, byggnadsverk, signaler och ITS ska under projekteringens gång samråd ske med respektive kontaktperson på stadsmiljöförvaltningen, se 1C Kontaktlista. Med ITS avses skyltar för realtid, anmälan av kollektivsignaler, fibernät, trafikkameror, fordonsräkning och andra IT-relaterade system (permanenta eller tillfälliga) i trafikmiljö.
  • Stadsmiljöförvaltningen är av Transportstyrelsen godkänd banhållare. Transportstyrelsen kräver att säkerheten alltid ska prioriteras. Om detta ej följs kan stadsmiljöförvaltningen ställas till ansvar. Förändringar i eller i anslutning till spårnätet eller möjlig påverkan av spårsäkerheten ska godkännas av stadsmiljöförvaltningen förvaltare spårväg.

  • I övrigt ska behov av samråd/information/remissförfarande klarläggas för projektet. För frågor inom stadsmiljöförvaltningen ansvarsområde se 1C Kontaktlista.
  • Vid projekt i övrigt ska bland annat information ske till alla ledningsägare så att dessa får möjlighet att utföra planerade om- och nyanläggningar inom området för projektet (5 år för A-gator och 3 år för övriga gator). Se bland annat 16C Återställ offentlig plats.
  • Vid projekt i centrala Göteborg där markbeläggningsplan saknas eller avsteg görs, sker samråd med projektets trafikförslagsansvarige i frågor om materialval.
  • För vissa projekt erfordras ytterligare samråd, exempelvis med Göteborgs stadsmuseum vid fornlämningar eller annan väghållare, såsom Trafikverket eller vägföreningar.
  • Behov av att i tidigt skede informera affärsidkare med flera om projektet, sker i samråd med beställaren. Normalt ska detta ske så tidigt som möjligt.
  • Vid projekt som berör spårvägsbanan ska konstruktionslösningar alltid säkerhetsgranskas.
  • Vid projekt som berör markarbeten (såväl ovan- som underjordsarbeten) runt Chalmerstunneln, Kortedalatunnlarna och Hammarkulletunneln ska hänsyn tas till dokumentet ”Anvisningar för markarbeten i närheten av stadsmiljöförvaltningens spårvägstunnlar” som återfinns till höger på sidan.

 

Se vidare 12AE Rutiner för samordning i projektet.

Dokument (1 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.