Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Skillnaden mellan betongmarksten och betongmarkplattor:
En sten vars största längd dividerad med tjockleken är mindre än eller lika med fyra, räknas som en betongmarksten. Plattor ger en kvot på över fyra. Betongmarksten kan, beroende på sin form, användas i högre trafikklasser.

Kring brunnar kan stenen kapas alternativt sätts smågatsten runt brunnen.

 

Betongmarksten

Stadsmiljöförvaltningen använder normalt betongmarksten där längsta sidan är ≤210 mm.

Betongmarksten som frekvent används av stadsmiljöförvaltningen:

 • Typ Munksten 105x210xX mm. Färg antracit. Används vid nybyggnation av hållplats.
 • Typ Munksten 105x210xX mm Färg ockra. Används vid justeringar av befintlig hållplats med ockrafärgad betongmarksten.
 • Typ Munksten 210x210xX mm. Färg natur. Används bl a vid valplats i hållplats.
 • Typ Betongränndal mjuk skålad 350x350x60/70 mm
 • Typ Antik 140x210xX mm. Färg naturgrå. Används bl a för ”rondellbrätte”.
 • Typ Ledmunk 210x210xX mm. Färg naturgrå.
 • Typ SF-sten 190x106xX mm.

Stenar ska vara försedda med distanser. OBS! Distansen är halva fogbredden.

Gator och vägar dimensioneras normalt efter den tunga trafiken under tjällossningsperioden, vägens öppningsår. 

Om data för den tunga trafiken saknas antas den vara 10% av VÅDT. Om den framtida trafiken på aktuellt vägavsnitt väntas avvika i väsentlig grad från trafikutvecklingen i stort, bör den dimensionerande trafikbelastningen korrigeras med hänsyn till detta. Gator med kollektivtrafik tillhör alltid ”Övriga gator”.

 

Betongmarkplattor

Betongmarkplattor används främst i följande användningsområden:

 • Typ Munksten 210x420x70 mm. Färg natur. Används som avgränsning vid hållplats.
 • Typ St Eriks superplatta 350x350x65 mm, färg vit super eller likvärdigt. Används för kontrastmarkering i framkant hållplats.
 • Typ St Eriks superplatta 350x350x65 mm, färg gul eller likvärdigt. Används för kontrastmarkering vid spårövergång samt som hållmarkeringssten. 
 • Typ Sinusplatta 350x350x60 mm. Färg: varierande (välj kontrasterande färg mot omgivande yta). Används som ledstråk i plattsatta torgytor.

Mönster och förband
Lastfördelningen ökar ju mer ”flätat” mönstret görs. Lastfördelningen är viktigast vid körtrafik. Markstensskift läggs normalt vinkelrätt mot körriktningen. Leverantörens anvisningar ska följas om inget annat framgår av bygghandlingarna.