Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Flygare Palmnäs

Driftenheten inom stadsmiljöförvaltningen förvaltar och sköter bland annat gator, vägar och spårväg med fokus på gång- cykel- och kollektivtrafik. Inkluderande belysningsanläggningar, trafiksignaler och konstruktioner.

Stadsmiljöförvaltningen upphandlar entreprenader för skötsel av gator och spårväg med funktionskrav- alltså inte detaljkrav.

Uppdelningen sker geografiskt.

Funktionsentreprenaderna innehåller krav på besiktning och standardnivå av anläggningen med dokumentation.

Dokumentationen utmynnar i förslag till underhållsåtgärder.

Underhållsprojekten syftar till att vidmakthålla den ekonomiska livslängden på infrastrukturen.