Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Flygare Palmnäs

Driftenheten inom trafikkontoret förvaltar och sköter bland annat gator, vägar och spårväg med fokus på gång- cykel- och kollektivtrafik. Inkluderande belysningsanläggningar, trafiksignaler och konstruktioner.

Trafikkontoret upphandlar entreprenader för skötsel av gator och spårväg med funktionskrav- alltså inte detaljkrav.

Uppdelningen sker geografiskt.

Funktionsentreprenaderna innehåller krav på besiktning och standardnivå av anläggningen med dokumentation.

Dokumentationen utmynnar i förslag till underhållsåtgärder.

Underhållsprojekten syftar till att vidmakthålla den ekonomiska livslängden på infrastrukturen.