Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Anne Dillner

Vid utformning av allmänplats är det många funktioner och önskemål som behöver samsas på och under markytan. Dagvatten, skyfall och högt vatten är några områden där staden har ett ansvar att uppnå funktionella krav. Förslag på dagvatten- och skyfallslösningar och eventuella anpassningar till högvatten och högvattenskydd ska utredas under detaljplaneprocessen. Det ingår i kretslopp- och vattens dagvatten- och skyfallsutredningar som tas fram i samband med planen. Åtgärder och anpassningar som är nödvändiga för att planen ska vara genomförbar ska arbetas in i övriga handlingar, exempelvis trafikutformningsförslag, planer för allmänplats torg och allmänplats park. I första hand ska lösningarna vara multifunktionella och kunna vara en del av stadsrummets övriga funktioner.

I 12EA Dagvattenfinns typritningar för fördröjnings och reningsanläggningar. I 12TA6.1.1 Växtbäddar för träd finns ritningar för växtbäddar för träd. I 3PA Dagvatten 3PB Skyfall och 3PC Högt vatten finns underlag som visar på principer att ta hänsyn till vid utformning och planering.