Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Kantstöd

Vid övergångsställe och gångpassage görs dels en ramp, dels en 60 mm hög kantsten/kantstöd. Kantstödet används av personer med nedsatt synförmåga för att kunna identifiera gränsen mellan gång- och körbana. Det ger även en riktningsanvisning över körbanan. Vinkelrät övergång över gatan från kantstödet ska eftersträvas. Rampen är till för att personer med nedsatt rörelseförmåga, användare av rullhjälpmedel, barnvagnar etc ska kunna ta sig fram utan att hindras av kanter. Se figurer nedan.

Är gångbanan mer än 2,5 m bred sätts 90-vinklat kantstöd längs ramp, i annat fall används en övergångssten, se ritning 4510. Se figur A nedan.

Normalt sätts inte ”nollad” kantsten i rampen. Men om gångbanan är beklädd med någon form av sten sätts en ”nollad” kantsten (alt 1 st skift storgatsten) som stabilisering av stenbeklädnadens gräns mot körbanan.

Vid smala gångbanor placeras stolpe med vägmärken intill fasad. Stolpen hjälper personer med nedsatt synförmåga att hitta övergångsstället.

För enklare utformning av gatukorsningar i befintliga miljöer med låga trafikflöden utförs en nollad del i radien. Se standardritning 4510. Utformningen anpassas till lokala förhållanden på plats i samråd med stadsmiljöförvaltningens tillgänglighetsgranskare.

Där cykelbana ansluter till en körbana ska kantstöd tvärs cykelbanan inte användas. Övergången mellan cykelbana och körbana ska göras så jämn och svagt lutande som möjligt. Se även kapitel 3KC Kantstöd .

Refug

Refug mellan bilkörfält i övergångar och passager för oskyddade trafikanter gör att trafiksituationen blir enklare att överblicka. Det ökar även trafiksäkerheten eftersom man som gående och cyklist kan passera ett körfält i taget. Utgångsläget är att det alltid ska finnas en refug där gående och cyklister ska korsa en gata.

Minsta körfältsbredd mellan kantstenar vid refug på raksträcka är 3,5 m med hänsyn till framkomlighet för driftsfordon.

Refug mellan körfält ska vara minst 2 m bred för att till exempel gående med barnvagn ska få plats i mitten av gatan. Refug utförs med kantstödsdel respektive nollad del på motsvarande sätt som för gångpassage/övergångställe i övrigt. Se figur A nedan.

Figur A: Exempel på refugutformning vid övergångsställe utan trafiksignal.
*För att underlätta drift- och underhåll görs den nollade delen med fördel två meter där det finns möjlighet/plats. 

Refugytans kantsten invid cykelbana bör vara nollad men får inte överstiga 80 mm. Se figur D nedan.

Figur D: Exempel på refugutformning vid övergångsställe och cykelöverfart utan trafiksignal.

Vid signalreglering påverkas både refugens bredd och andra mått i passagen på grund av att utrymme behövs för signalstolpar – se vidare ritning 5511.